MALYJUREK, A. Hodnocení výkonnosti podniku podle modelu Start a návrhy na zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Veselý, Josef

Práce je celkově seriózně zpracována, autor na zvoleném tématu pracoval dlouhodobě. Zjištění z oblasti silných stránek a příležitostí ke zlepšení a stejně tak konkrétní návrhy autora mohou být vhodnými impulsy managementu firmy pro další zlepšování. V neposlední řadě je třeba zmínit významné úsilí, které autor práci věnoval, protože značný objem práce na hodnocení provedl původně u jiné firmy, která vlivem pandemie Covid19 uzavřela provoz a autor nemohl v práci pokračovat. Celou práci podruhé začal a úspěšně dokončil v nově nalezené firmě s odlišným zaměřením. Otázka k obhajobě: Předpokládáte, že budou data získaná průzkumem spokojenosti zaměstnanců v podniku zpracována a získané poznatky využity? Domníváte se, že by bylo vhodné otázky v dotazníku zaměřit též na oblast kompetencí manažerů a jak jsou s používanými manažerskými přístupy a metodami zaměstnanci spokojeni?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Hlavním cílem bakalářské práce je analýza podniku dle modelu Start, následné zhodnocení a nalezení silných stránek a prostoru ke zlepšení. Dalším cílem práce je na základě získaných informací předložení návrhů ke zlepšení. Cíle se podařilo naplnit.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B V práci je prokázáno dobré pochopení metodiky hodnocení a účelu, ke kterému hodnocení směřuje.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C V analytické části práce získané poznatky autor uplatnil při hodnocení zvoleného podniku. Identifikoval silné stránky a příležitostí ke zlepšení, ze kterých pak vychází jeho návrhy na zlepšení.
Praktická využitelnost výsledků B Přínosem práce je identifikace konkrétních příležitostí ke zlepšení a několik návrhů opatření, které se týkají např. definování firemních hodnot, poslání a vize, formalizace organizační struktury, nastavení metodiky pro zjišťování zpětné vazby od zaměstnanců.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce je přehledně uspořádána včetně prezentovaných tabulek a grafů. Je používána odborná terminologie obvyklá v oblasti hodnocení kvality.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Autor využil doporučené informační zdroje a řadu dalších, zdroje jsou citovány a citace jsou uváděny v doporučeném formátu.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Putnová, Anna

Bakalářská práce ukazuje dobrou schopnost studenta analyzovat firemní management, jeho návrhy a postřehy jsou racionální. Student prokázal dobré znalosti managementu. Kvalitu práce ovlivnila zkratkovitost a nedotahování načrtnutých témat a problematiky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Bakalářská práce splnila cíle, které si předsevzala.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Student si vybral dobrou metodiku, která mu umožnila prezentovat dosažené znalosti.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Toto je nejslabší část práce. Student píše velmi kondenzovaným, až zkratkovitým způsobem. Práci by prospěl detailnější přístup.
Praktická využitelnost výsledků B Firma získala další podněty pro svůj rozvoj.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Práce by si zasloužila širší rámec.
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 127030