KOUKAL, M. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Fojtů, Kateřina

Finanční analýza vybraného podniku je téma běžné. Pro řešení lze využít běžně známé postupy, autor nevyužívá alternativní řešení. Jednotlivé metody finanční analýzy jsou využity běžným způsobem. Teoretické znalosti nejsou zpracováním práce rozšířeny, jde pouze o praktickou aplikaci. Výsledky mají jasnou použitelnost pro konkrétní firmu. Student aktivně pracoval v průběhu obou semestrů, pravidelně konzultoval a dodržoval termíny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Denková, Martina

Předložená bakalářská práce naplňuje stanovený cíl. Práce je logicky zpracována a standardně rozdělena na tři části. V teoretické části představuje autor nástroje analýzy okolí podniku a dále se správně zaměřuje na standardní nástroje finanční analýzy. Tyto poznatky adekvátně využívá v části praktické, i když informace získané z analýzy okolí podniku zde nejsou dostatečně využity při hodnocení finanční situace společnosti. Přehlednost finanční analýzy je podpořena tabulkami a grafy. V závěru práce autor předkládá konkrétní návrhy na zlepšení nejvíce rizikových oblastí podniku a konkretizuje jejich dopady na dané finanční ukazatele. Bakalářská práce odpovídá z obsahového i formálního hlediska kladeným požadavkům, práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 127290