PETR, L. Metody detekce znakové řeči - rešeršní studie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Krejsa, Jiří

Petr Luboš se ve své práci zabýval metodami pro detekci znakového jazyka. Cílem jeho práce bylo vytvořit souhrn současných přístupů, ty popsat a kriticky zhodnotit. Toto téma není jednoduché, protože úloha detekce znakového jazyka je extrémně obtížná a používané metody jsou složité a často využívají matematického aparátu který přesahuje znalosti studentů ve třetím ročníku FSI. V popisu některých metod je tak patrné, že si není student stoprocentně jistý některými detaily. Celkově ovšem odevzdaný výkon hodnotím kladně, pan Luboš pracoval samostatně a iniciativně a práci tak hodnotím celkově jako velmi dobrou, tedy B.

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Venglář, Vojtěch

Student vypracoval v této práci přehled tří základních přístupů k detekci znakové řeči a vymezil pojem "český znakový jazyk". Ve zhodnocení přístupů se však student již nevěnoval konkrétně české verzi znakového jazyka, čímž se mírně odchýlil od cíle č.3. Uspořádání práce je vyhovující, ovšem místy nekonzistentní. V práci se objevují pravopisné chyby a překlepy, rovněž nestejná úprava odstavců. Student není důsledný ani v užívání času (přítomný, minulý). Myšlenky jsou ve větách občas uspořádány nesmyslným způsobem, což naznačuje nejistotu autora a snižuje srozumitelnost textu. Také v rovnicích se objevují symboly, které autor nikde nepopisuje. Práce se zdroji je místy nestandardní, ale převážně v pořádku.

Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 121795