KOCMAN, L. Vodíková energetika [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Skála, Zdeněk

Bakalářská práce vodíková energetika je velmi aktuální téma při hledání konceptu energetiky na bázi obnovitelných zdrojů energie a jejich praktického využití. Zpracovaná rešerše z oblasti energetického využití vodíku je rozdělena na pět kapitol od výroby vodíku, užití vodíku v palivových článcích mobilních i stacionárních a využití vodíku při akumulaci energie systémem power to gas. Student pracoval se zájmem , iniciativně a průběh zpracování a dílčí výsledky pravidelně konzultoval. Zadání bakalářské práce bylo splněno v celém rozsahu, proto doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pospíšil, Jiří

Předložená práce v úvodních kapitolách představuje rešerši technologií a procesů umožňujících produkci vodíku, rozebírá existující typy palivových článků. Následuje komentář realizací automobilů a autobusů využívajících palivové články. Dále jsou komentovány aplikace se stacionárními palivovými články využívané jako záložní zdroje nebo energetické centrály. Závěrečná část práce je věnována akumulaci energie s využitím technologie power-to-gas. Konkrétně jsou komentována řešení s akumulací do vodíku a metanu. Rozsahem rešerše odpovídá požadavkům na zdařilou bakalářskou práci. Kvalitu práce trochu nešťastně snižují překlepy, formulační nedokonalosti a hovorové výrazy (např. „tuhle“ v úvodu práce). Velmi časté je nadbytečné používání čárek. Práce by si zasloužila pečlivou finální korekturu. K vlastnímu obsahu práce připomínek nemám a považuji ho za odpovídající a naplňující zadání. Formální připomínka: Popisky některých obrázků jsou uvedeny v angličtině bez uvedení překladu, což by se v česky psané práci vyskytovat nemělo.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti
Grafická, stylistická úprava a pravopis
Práce s literaturou včetně citací
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 124242