TICHÝ, M. Malé modulární reaktory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Milčák, Pavel

Předložená bakalářská práce je zaměřena na jadernou energetiku. Popisuje jednotlivé generace jaderných reaktorů a jejich hlavní zástupce. Stěžejní část je zaměřena na malé modulární reaktory, které mají velký potenciál v budoucnosti. Bakalářská práce je zpracována na velmi dobré úrovni, je vidět dobrá orientace studenta v dané problematice. Předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Chýlek, Radomír

Požadavky a cíle bakalářské práce byly splněny. Byl proveden popis generací jaderných reaktorů, modulárních reaktorů a možností jejich využití. Až na drobné detaily je práce vypracována kvalitně a svým rozsahem a informacemi odpovídá úrovni bakalářské práce. Práce jakožto rešeršní by mohla být textově rozsáhlejší a některé pasáže by bylo vhodnější prozkoumat detailněji. Práce je velmi dobře čtivá a působí popularizačním stylem. Autor se však vyhýbá složitějším rozborům a popisům. Originalita práce je diskutabilní, autor své myšlenky shrnuje v závěru v několika větách, i když dle mého názoru by šlo hlavně kapitolu o možnostech využití naplnit i vlastní diskuzí a rozvinutějším závěrem. Práce je logicky uspořádána a po formální stránce v pořádku. Obsahuje minimum překlepů a pravopisných chyb. Grafický styl je také velmi dobrý, občas není vyřešeno nejlépe formátování obrázků (jsou širší, než je šířka stránky a ohraničeny nehodícími se rámečky) nebo tabulek (použito více různých stylů), ale neubírá to čtenáři na celkové srozumitelnosti. Autor použil dostatečné množství zdrojů, ale nedal si práci správně seřadit zdroje podle normy. Práci doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením velmi dobře/B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 124306