PAVLÍČEK, M. Okruhy jaderných elektráren [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Milčák, Pavel

Předložená bakalářská práce je zaměřena na jadernou energetiku. Popisuje jednotlivé generace jaderných reaktorů a jejich hlavní zástupce. Stěžejní část je zaměřena na popis jednotlivých okruhů v jaderných elektrárnách. Bakalářská práce je zpracována na velmi dobré úrovni, je vidět dobrá orientace studenta v dané problematice. Drobné odborné nesrovnalosti jsou dány nezkušeností v oboru a nemají významný vliv na hodnocení práce. Předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou velmi dobře/B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kudela, Libor

Předložená práce se zabývá popisem stávájícího stavu technologií jaderné energetiky. Jednotlivé cíle práce byly splněny, teorie jaderné energetiky by si však v práci zasloužila více prostoru v oblasti základních poznatků (např. složení atomu, jaké síly v něm působí nebo proč je potřeba zpomalovat rychlé neutrony atd.). Při popisu okruhů v JE by bylo vhodné věnovat prostor termomechanice cyklů (alespoň v okruhu s parní turbínou). Výčet jednotlivých typů reaktorů je dostatečně obsáhlý. Grafická úprava je na kvalitní úrovni. Práce s citacemi je na adekvátní úrovni, avšak některé citované zdroje jsou obecně považovány za nepříliš spolehlivé (např. 22 a 50). Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 124309