FOJTL, M. Energetický mix v ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Lisý, Martin

Předložená práce je rešeršního charakteru a zabývá problematikou energetického mixu v ČR se zaměřením na historický vývoj jeho složení, popis aktuálního stavu a predikce vývoje. Závěrečná část se věnuje popisu energetického mixu v zemích EU a srovnáním s těchto zemí s Českou republikou. Některé části rešerše jsou velmi stručné, zejména popis energetického mixu v ČR před rokem 2000 je velmi stručný. Po faktické stránce práce neobsahuje zásadní chyby, nicméně některé pasáže jsou velmi stručné, chybí ucelenější komentáře u jednotlivých dat, grafů či kapitol, komplexnější vyhodnocení nasbíraných poznatků a vlastní závěr studenta. Při zpracování závěrečné práce postupoval student velmi aktivně. Zejména ze začátku ho však při zpracování práce brzdil nedostatek odborných znalostí vzhledem k obecnému charakteru studijního programu. První část textů tvořila málo ucelený a provázaný soubor dat. Schopnost interpretovat získané poznatky z rešerše do textu práce se však u studenta značně zlepšovala a výsledný text je na odpovídající a dostatečné úrovni. Práce neobsahuje zásadní nedostatky a chyby, po formální, jazykové a pravopisné stránce je práce na průměrné úrovni. Ačkoliv se jedná o velmi obsáhlé téma, práce svým rozsahem jen těsně naplňuje předepsaný počet stran. Z pohledu vedoucího práce je třeba vyzdvihnout aktivní přístup a značnou pracovitost studenta, snahu o zlepšení práce a progres v jeho schopnosti tvorby technické rešerše. Práce splnila body zadání, předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou dobře/C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Milčák, Pavel

Předložená bakalářská práce se zabývá energetickým mixem České republiky a srovnáním s některými státy Evropské unie. První část je zaměřena na vývoj energetického mixu do současnosti. V další části je popsán předpokládaný vývoj energetického mixu do budoucnosti, ze státního a ekologického pohledu. V poslední části je porovnána skladba zdrojů elektrické energie České republiky se státy Evropské unie. V bakalářské práci se objevují drobné překlepy a nesrovnalosti pramenící z nezkušenosti studenta v dané problematice. Problematika výroby, distribuce a obchodu s elektřinou je značně rozsáhlá a náročná, což je zohledněno při celkovém hodnocení. Předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou velmi dobře/B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 124532