PAULÍKOVÁ, K. Rekuperace tepla z odpadních vod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Toman, Filip

Hlavní podstatou práce je zpracování rešerše systému na využití tepla z odpadních vod a jejich ekonomicko-technické zhodnocení. Práce je zpracována přehledně a formálně splňuje požadavky na bakalářskou práci. Studentka v průběhu zpracování práce pracovala systematicky a samostatně zpracovávala podklady a vyhledávala informace k řešenému problému. I přes relativní nedostatek relevantní literatury k tomuto tématu, se studentce povedlo vytvořit logický přehled systémů využívaných v praxi a jejich následné zhodnocení. Přes uvedené klady musím vytknout některé skladby vět, kdy ve větách chybí slovesa apod. Stejně tak občas věty začínají nevhodnými slovními spojeními, (např: Tím pádem). Přes uvedené nedostatky studentka splnila zadání v celém rozsahu, proto doporučuji její práci k obhajobě a hodnotím známkou: Výborně (A)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sitek, Tomáš

Cílem bakalářské práce Kateřiny Paulíkové bylo provést rešerši problematiky rekuperace tepla z odpadních vod a uvést a zhodnotit nejčastěji používané systémy a technologie. Úvod práce je věnován rozdělení a původu odpadních vod s potenciálním energetickým využitím. V druhé části je popsána jednoduchá teorie prostupu tepla vedením a konvekcí. Zmíněny jsou výměníkové rekuperační systémy vhodné jak pro použití v domácnostech, tak i v kanalizační síti. Opomenut není ani princip získávání energie v čistírnách odpadních vod. Na závěr studentka zhodnotila zmíněné systémy z hlediska tepelné účinnosti. Při popisu jednotlivých technologií má práce spíše charakter reklamního katalogu. Vhodnější by bylo charakterizovat technologie obecně (a přidat tedy více zdrojů) než porovnávat konkrétní produkty. Práce obsahuje několik gramatických chyb, často se objevuje věta bez přísudku. Několika obrázkům chybí odkaz v textu. Výpočet na straně 36 je opsán z literatury včetně nedostatků v jednotkách (měrné teplo kalu, součinitel přestupu tepla). Studentka splnila všechny předepsané náležitosti kladené na tento typ práce. Cíle práce byly splněny, a i přes nedostatky ji doporučuji k obhajobě s hodnocením velmi dobře/B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 124554