VAŇKOVÁ, D. Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotná, Veronika

Předložená bakalářská práce se zabývá přínosným tématem z praxe, je přehledně rozdělena, použitá terminologie je správná, autorka využívá odbornou literaturu, kterou řádně cituje. Prezentované výsledky mohou být využity při manažerském rozhodování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Doubravský, Karel

Tématem předložené práce je návrh softwarové aplikace, sloužící pro řízení vybraných druhů zásob ve zvolené společnosti. Práce je členěna do tří hlavních částí. Autorka využila vybrané literární zdroje a sestavila srozumitelnou teoretickou část, na kterou logicky navazuje část analytická a návrhová. V analytické části autorka analyzuje zvolenou společnost s využitím vybraných ukazatelů. V návrhové části se autorka zaměřil na návrh a popis užití vytvořené aplikace v prostředí VBA. Práce je zpracována na velmi dobré úrovni a má odpovídající strukturu a grafickou úroveň. Použité metody jsou adekvátně zvoleny. Rozsah přehledu literatury je dostačující a odpovídá typu práce, i když bych vzhledem k zaměření práce očekával i zdroje týkající se tvorby aplikací. Z práce je patrné, že autorka přistupovala k řešení problému systematicky. Vyzdvihnout musím vytvořenou aplikaci, která zahrnuje i analýzu časových řad a regresní analýzu. Z výše uvedených důvodů se domnívám, že práce splňuje podmínky kladené na bakalářskou práci a doporučuji práci k závěrečné obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 125699