BÁČA, J. Návrh počítačové sítě pro organizaci státní správy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Ondrák, Viktor

Autor předložil velmi dobrou bakalářskou práci. V práci řešil návrh rozšíření pasivní vrstvy komunikační infrastruktury nově rekonstruovaných prostor OSSZ Svitavy. Na základě analýzy správně navrhl počty a umístění přípojných míst, technologii i topologii sítě, jednotlivé prvky i trasy kabeláže. Práce je beze zbytku použitelná jako podklad pro vypsání výběrového řízení na dodavatele. Práci DOPORUČUJI k obhajobě a hodnotím stupněm VELMI DOBŘE. Doplňující otázka: Připadá ještě v budoucnu v úvahu další rozšiřování sítě OSSZ?, Pokud ano, počítal jste s tím ve svém návrhu?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hornyš, Pavel

Autor v bakalářské práci řešil návrh rozšíření datové infrastruktury do nových prostor OSSZ Svitavy. Vycházel z platných norem ČSN, standardů organizace, a osobního šetření přímo v dotčených prostorách. Všechny získané informace dostatečně analyzoval a vybral vhodnou technologii, topologii sítě, rovněž navrhl optimální trasy pro kabeláž. Obsahem práce je i nahrazení současného páteřního vedení sítě optickými kabely, přičemž stávající metalické vedení bude sloužit jako záložní. Práci lze využít pro specifikaci požadavků investora pro budoucí výběrové řízení zhotovitele i vlastní realizaci. Práci DOPORUČUJI k obhajobě, hodnotím stupněm VELMI DOBŘE.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 125853