SHADRINA, A. Využití nástrojů projektového managementu ve firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Smolíková, Lenka

Předložená bakalářská práce má řadu nedostatků. Ty jsou způsobeny mimo jiné faktem, že studentka nevěnovala čas konzultacím práce a práci odevzdala bez zapracování připomínek vedoucí práce. Na práci se bohužel projevil fakt, že ji studentka nevěnovala patřičnou pozornost. Připomínky ke grafické a jazykové stránce práce: • Grafické uspořádání – v práci není dodržena Směrnice pro úpravu BP/DP – např. není text zarovnaný do bloku, číslování stran u návrhové části přeskočí zpátky na číslo jedna, atd. V analytické a návrhové části nejsou popsány tabulky a chybí zde uvedený zdroj. • Práce obsahuje gramatické chyby, jsou zde překlepy a pravopisné chyby. Práce měla projít jazykovou korekturou. Práce nesplňuje požadavek minimálního počtu stran pro bakalářskou práci. Připomínky k teoretické části: • Celá kapitola teoretická východiska v podstatě vychází z jedné publikace. Metody a nástroje, které jsou zde popsány, by měly být rozpracovány detailněji. • Seznam použité literatury obsahuje pouze pět zdrojů, z toho dva jsou knižní, zbytek on-line. Připomínky k analytické části práce: • Analytická část práce je zcela nedostačující – je zpracována na 4 strany, není zde zanalyzován současný stav společnosti a chybí uvedení důvodů realizace projektu. • SWOT analýza by měla být shrnutím předchozích strategických analýz – ty v práci chybí. Připomínky k návrhové části: • Zakládací listina: milníky zde uvedené nejsou v souladu s milníky uvedenými v další kapitole (to stejné platí i pro výstupy). • RACI matice by měla vycházet z WBS. • Ganttův diagram – v tomto provedení se nejedná o Ganttův diagram – činnosti nejsou provázány, chybí vyznačení kritické cesty. Tento graf je pro vedení projektu zcela zbytečný. • Analýza rizik by si zasloužila detailnější zpracování a chybí komentář. Na práci je vidět, že byla psána na poslední chvíli. Z výše uvedených důvodů nemohu práci hodnotit jinak, než stupněm E. Otázky k obhajobě: 1. Z jakých podkladů jste vycházela při sestavení SWOT analýzy? 2. Vysvětlete, co chápete pod pojmem kredit na reklamu (uvedeno u plánovaných nákladů).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů E
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod E
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Praktická využitelnost výsledků E
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň E
Práce s informačními zdroji, včetně citací E
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Doskočil, Radek

Předložená bakalářská práce s názvem Využití nástrojů projektového managementu ve firmě si klade za cíl využít nástrojů a teoretických znalostí projektového managementu při řešení IT projektu u vybrané firmy. Práce jako celek vykazuje řadu nedostatků. Teoretická část práce není zpracována na dostatečně kvalitní úrovni, čímž studentka neprokazuje svou odbornost v dané problematice a schopnost pracovat s adekvátní literaturou. Dle seznamu použité literatury vyplývá, že bylo využito pouze 5 zdrojů z toho 2 odborné knihy a 3 elektronické zdroje, což je pro kvalitní zpracování teoretických východisek práce nedostačující. V teoretické části práce jsou především nedostatečně uvedeny vybrané metody, techniky a nástroje strategického a projektového managementu, které jsou (resp. by měly být) v práci dále aplikovány v analytické a návrhové části. Analytická část práce je zpracována velmi povrchně. Tato část svým rozsahem zaujímá pouhé čtyři strany textu, včetně představení vybrané firmy, které za analýzu rozhodně nelze považovat. Těžištěm analytické části práce je SWOT analýza firmy, která ovšem není podložena relevantními dílčími analýzami, tudíž její závěry jsou velmi vágní. Navíc závěry ze SWOT analýzy nejsou nikterak provázány s návrhovou částí práce, kdy strategie plánování a realizování projektů musí odrážet současný stav v dané firmě. Jelikož těžiště práce spatřuji zejména v kapitole 4 (návrhová část práce), ve které autorka zpracovává vlastní návrh projektu přípravy online kurzu, očekával bych v tomto kontextu zpřesnění jak názvu práce, tak jejího hlavního cíle, které by tuto skutečnost měly odrážet. Tato stěžejní část práce je z pohledu principů projektového managementu zpracována ve všech klíčových dílčích analýzách projektu (časová, zdrojová, nákladová, riziková) velmi povrchně. Dílčí analýzy neobsahují patřičné komentáře, jsou zpracovány pouze „ručně“, tedy bez využití vhodného softwarového nástroje pro podporu plánování a řízení projektů, čímž je mimo jiné dána i jejich vzájemná neprovázanost. Z formálního hlediska práce vykazuje řadů nedostatků (špatné číslování stran, text není zarovnán do bloku atd.). Po stránce jazykové práce obsahuje řadů gramatických resp. stylistických chyb a překlepů. Práce jako celek navíc nedosahuje minimálního rozsahu počtu stran definovaného platnou směrnicí resp. její přílohou. Z výše uvedených důvodů práci hodnotím stupněm F – nevyhovující.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů E
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod F
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry F
Praktická využitelnost výsledků E
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň F
Práce s informačními zdroji F
Navrhovaná známka
F

eVSKP id 127450