VLASÁK, A. Návrh mobilní aplikace pro studenty VUT v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Dydowicz, Petr

Cílem práce bylo navrhnout novou mobilní aplikaci určenou studentům VUT v Brně, která bude využívat komunikace s informačním systémem VUT. V analytické části student podrobuje rozboru nejen jednotlivé platformy pro svou mobilní aplikaci, ale i existující podobné aplikace. Na závěr kapitoly shrnul výstupy z těchto analýz. V kapitole Návrhy řešení nejprve určuje požadavky na funkcionalitu aplikace. Pro popis funkčnosti využívá metod datového a funkčního modelování, na závěr kapitoly aplikaci podrobuje ekonomickému zhodnocení a představuje i její přínos. Práce by mohla být, jak v analytické, tak i návrhové části, řešena více do hloubky, tak aby odpovídala komplexní projektové analýze, nicméně splňuje požadavky na doporučení k obhajobě. Práce je bez zjevných formálních chyb.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Neuwirth, Bernard

Práce se zabývá analýzou na trhu s mobilními aplikacemi pro studenty VUT a návrhem nové aplikace v prostředí Android. V analytické části práce se autor soustředil na stávající řešení pro studenty. Hlavní důraz v návrhové části byl kladen na popis navrhovaného řešení a jeho grafický návrh. Zpracování práce je i přes některé chyby na dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 127496