RUSŇÁKOVÁ, A. Návrh marketingové kampaně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kříž, Jiří

Cílem práce bylo zpracování marketingové kampaně pro studijní program Manažerská informatika realizovaný na FP VUT v Brně. Kampaň byla zaměřena do vybraných spádových oblastí a vybraných skupin uchazečů, kladně hodnotím její praktické uplatnění, které vedlo ke zvýšení počtu uchazečů. Otázka: 1. Jak byste tento návrh inovovala pro příští akademický rok s cílem udržet počet uchazečů, který se hlásil pro akademický rok 2020/2021 ?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Luhan, Jan

Práce je zpracována na výborné úrovni, především vzhledem ke komplexnosti řešení, jeho propracovanosti a praktické realizaci. Hlavní cíl v podobě zpracování reklamní kampaně pro konkrétní studijní obor byl naplněn v plném rozsahu. V samotné práci je patrný systematický a komplexní přístup k řešení dané problematiky. Dílčí části mají logickou návaznost a směřují k vytyčenému cíli. V souhrnu je práce zpracována nadstandardním způsobem. Zpracování splňuje požadavky závěrečné práce a lze nalézt pouze drobné nedostatky ve formátování, stylistice, či drobných jazykových nepřesnostech. Z práce je patrná autorčina orientace v dané problematice a systematický přístup k řešení komplexních problémů. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 127652