VESELÝ, M. Zálohování dat a datová úložiště [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kříž, Jiří

Cíl práce byl splněn. Práce srovnává několik technologií ukládání dat včetně závěrečného doporučení. Práce je zpracována na dobré úrovni až na některé nepřesnosti či pravopisné chyby. Otázka: 1. Kdo bude v organizaci odpovědný za implementaci zvoleného řešení? 2. Kdo bude zodpovědný za procesy zálohování a archivace dat?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kruljacová, Anna

Bakalářská práce zpracovává analýzu současného stavu společnosti a následně jsou vytvořeny návrhy na řešení zálohování dat pro zefektivnění práce s úložnými daty. Návrhová část obsahuje srovnání několika technologií ukládání dat, výběr konečného řešení a ekonomické zhodnocení daného návrhu. Po formální stránce má práce očekávané náležitosti až na pár menších chyb. Struktura práce odpovídá požadavkům. Cíle práce považuji za splněné a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 127659