ZÝBAL, J. Vliv geometrické variability dříků u existujících TEP kyčelního kloubu na deformačně - napěťové stavy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Marcián, Petr

Pan Bc. Jan Zýbal zpracoval diplomovou práci zabývající se analýzou deformačních a napěťových stavů totálních endoprotéz. K řešení a psaní práce přistupoval velice aktivně a s nadšením. Autor postupuje v práci systémově a práce je logicky uspořádaná. Práce je vhodně doplněna o řadu velice názorných ilustrací. Náročnou částí diplomové práce bylo vytvoření výpočtových modelů se čtyřmi různými dříky totální endoprotéz, provedení jejich řešení a srovnávací deformační a napěťové analýzy. Některé interpretace výsledků a vyvozené závěry jsou popsány mírně vágně. Práci diplomant pravidelně konzultoval. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Chamrad, Jakub

Diplomová práce od autora Bc. Jana Zýbala má název Vliv geometrické variability dříků u existujících TEP kyčelního kloubu na deformačně napěťové stavy. Tato práce na první pohled splňuje předepsaný rozsah. Je psána v duchu systémového přístupu, což z ní dělá velmi přehlednou studii a čtenáři se v ní dobře orientuje. První část této práce tvoří mj. obecný úvod, popis a formulace problému, systém podstatných veličin a rešerše na dané téma, která seznamuje čtenáře s relevantními již publikovanými studiemi. Zde bych poznamenal, že student velmi dobře zdůraznil, v čem ho každá z těchto prací ovlivnila při tvorbě výpočtového modelu. Ve druhé části student detailně popisuje tvorbu výpočtového modelu, prezentuje výsledky a provádí jejich analýzu. Jak prezentace, tak analýza výsledků je provedena přehledně a je logicky uspořádána. Výsledky jsou doplněny odpovídajícími obrázky, které dokreslují textovou interpretaci dosažených výsledků. Práce je gramaticky a typograficky na velmi vysoké úrovni. Chyb je v této práci velmi málo, nicméně zmínil bych např. „mehanostat“, „k jedním z největších“ nebo nekonzistentnost v označení „Grünové“, resp. „Gruenové“ zóny. Grafická stránka práce je nadstandardní, což poukazuje na skutečnost, že autor práci věnoval hodně času a úsilí. Přestože práce je na velmi dobré úrovni, k práci mám pár drobných výhrad a doporučení: - V tomto typu práce by se měla objevit i podkapitola, která bude pojednávat o historii TEP - V případě, že používáte označení pojmů jako např. „stress-shielding“, nebo „klouzavý průměr přetvoření“ je dobré jej alespoň v krátkosti vysvětlit. - Kapitola 6. „Označení směrů a rovin“ následuje až po rešerši, kde se názvy z této kapitoly objevily a pro čtenáře tak mohly být neznámé. Navíc bych v tomto případě volil přesnější název kapitoly, aby bylo jasné, že se jedná o směry a roviny, týkající se lidského těla. - K naprosté dokonalosti je potřeba sjednotit citace, v textu při více citacích by měla být čísla seřazena vzestupně a v seznamu citací se někdy vyskytují křestní jména celá, někde zkratky s/bez teček. Tuto práci rozhodně doporučuji k obhajobě, a to s celkovým hodnocením A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 124376