KUKUČKA, I. Srovnání hemisferické a kónické jamky u totální náhrady trapéziometakarpálního kloubu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Fuis, Vladimír

Diplomová práce byla iniciována žádostí pana MUDr. Trtíka z nemocnice v Havlíčkově Brodě, který se dlouhodobě specializuje na ortopedii ruky. Konkrétně ho zajímalo srovnání přenosu sil z jamky totální náhrady trapéziometakarpálního kloubu do kosti a to pro dvě varianty - jamka hemisférická a jamka kónická. Firma Beznoska, která uvedené endoprotézy vyrábí, poskytla diplomantovi CAD modely, čímž výrazně zjednodušila proces modelování analyzované soustavy. Při řešení problému diplomant narazil na kapacitní možnosti licence ANSYSu a proto nebylo možné provést citlivostní analýzy na hustotu diskretizace na takové úrovni, na jaké bych si přál. Práce je úrovňově vyvážená, logicky strukturovaná a přehledná. Cíle práce jsou splněny, práci doporučuji k obhajobě a hodnotím B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Švancara, Pavel

Diplomová práce se zabývá porovnáním hemisférické a kónické jamky u totální náhrady trapéziometakarpálního kloubu. Náhrady jsou porovnávány na základě přenosu sil z náhrady do kosti trapézium, kontaktních tlaků a redukovaných přetvoření kostní tkáně. Rozsah a kvalita řešení je ovlivněna použitou licencí programu ANSYS, která nedovolovala použít větší počet uzlů sítě a kost prvního metakrpálu tak byla nahrazena jen krátkým válcem a dřík náhrady, druhý matakrapál a trapezoid nebyly do modelu zahrnuty. V předchozí diplomové práci, na kterou tato navazuje, tyto prvky do modelu zahrnuty byly. Toto omezení také nedovolilo provést rozsáhlejší testy vlivu hustoty sítě na vyhodnocované veličiny. Práce je zpracována přehledně s dobrou grafickou úpravou. Určitým nedostatkem je, že literatura je často citována až za ukončenou větou nebo odstavcem a v práci chybí v textu odkazy na celou řadu obrázků. Práce splnila všechny cíle zadání a doporučuju ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 125626