BŘOUŠEK, A. Řízení světelných zdrojů s LED [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Boušek, Jaroslav

Zadání diplomového projektu bylo řešeno pro potřeby ústavu mikroelektroniky. Pan Broušek při řešení zadaného úkolu postupoval samostatně, potřebnou literaturu si sám vyhledával a dokázal se v ní dobře orientovat. Postup práce byl kontrolován při občasných konzultacích a pomocí elektronické korespondence. Dohodnuté termíny dílčích úkolů byly dodržovány. Práce však byla, ze zdravotních důvodů a pracovního vytížení, odevzdána v náhradním termínu. Pro návrh zařízení byly použity standardní obvody. Všechny funkční celky byly realizovány a samostatně ověřeny. Byla ověřena i správná činnost sestaveného zařízení jako celku. Zadání práce bylo v podstatných rysech splněno.

Navrhovaná známka
D
Body
65

Posudek oponenta

Šteffan, Pavel

Student Bc. Adam Břoušek vypracoval diplomovou práci na téma „Řízení světelných zdrojů s LED“. Hlavním cílem diplomanta bylo navrhnout a realizovat zařízení umožňující řízení světelných zdrojů s luminiscenčními diodami v závislosti na prostředí a denní době. Práce je mimo úvod a závěr rozdělena do pěti kapitol. Teoretickému rozboru je věnováno zhruba 30 stran, praktická část je na zbylých patnácti stranách. Po formální stránce práce vykazuje některé nedostatky, a to převážně v horší kvalitě použitých obrázků (obr. 1 ), některé tabulky student vkládá jako obrázek (obr. 2), některé správně jako tabulku. V obrázcích se střídají různé fonty písma, schématické značky stejných součástek mají v rámci práce různé velkosti, rezistory i odlišné symboly. V celé práci není dodržováno odsazení jednotek od čísel. Některé rovnice nejsou číslovány (např. str. 7). V práci je velké množství nelogicky formulovaných vět. Stejně tak jako nevhodné a zbytečné vidím vkladání částí kódu do textu práce. Navržené řešení splňuje zadání, student jednotlivé bloky simuloval a následně provedl jejich realizaci, ale očekával bych v návrhu dodržení a aplikování informací, které student rozebírá v teoretickém rozboru. V práci chybí celkové schéma obvodu, uvedené schéma obsahuje pouze výkonovou budící část, zapojení procesoru není součástí práce ani vložených příloh. Řešení je jednoduché a v podstatě jde o řízení dvou výkonových LED pomoci PWM signálu. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou D 60 bodů.

Navrhovaná známka
D
Body
60

Otázky

eVSKP id 127307