JUROVÁ, B. Antimikrobiální materiály na bázi nanostruktur s enzymy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Matoušková, Petra

Ve své bakalářské práci se studentka Bronislava Jurová zabývala studiem přírodních antimikrobiálních látek a enzymů s antimikrobiálním účinkem. Cílem práce byla příprava antimikrobiálních gelů a krytů ran s obsahem těchto antimikrobiálních složek a enzymů. Studentka všechny stanovené cíle zadání splnila. V rámci teoretické části práce studentka zpracovala literární rešerši na zadané téma a prokázala tak schopnost práce s odbornou literaturou. V rámci experimentální části práce pak zvládla řadu využitých technik a prokázala tak i velmi dobrou laboratorní zručnost. Postup práce a její výsledky průběžně konzultovala. Dosažené výsledky dokázala rovněž i přehledně zpracovat, okomentovat a velmi dobře formulovala i celkové závěry práce. Práci proto doporučuji k obhajobě a hodnotím celkovou známkou "výborně" (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vysoká, Marie

Předložená bakalářská práce Bronislavy Jurové je zaměřena na přípravu nanomateriálů s antimikrobiálním účinkem. Cílem práce byla příprava antimikrobiálních gelů a krytů s obsahem antimikrobiálních složek a enzymů. Práce je vhodně a logicky členěna. Teoretická část přehledně informuje o dané problematice tématu. V experimentální části se studentka věnovala charakterizaci jednotlivých extraktů z hlediska množství polyfenolů, flavonoidů, antioxidační aktivity. Vybrané extrakty byly také enkapsulovány do liposomů, které byly následně charakterizovány. Nakonec studentka připravila xanthanové a nevlákenné gely, na nichž stejně jako u liposomů či jednotlivých extraktů, zkoumala antimikrobiální účinnost a antioxidační aktivitu. Výsledky jsou logicky uspořádané, řádně okomentované a pro přehlednost vhodně doplněny o grafické znázornění. Bakalářská práce dle mého názoru splňuje požadavky uvedené v zadání, a z tohoto důvodu ji hodnotím stupněm „ Výborně – A“ a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 123940