PEŠKOVÁ, K. Studium účinnosti odstranění mikropolutantů na kořenové čistírně odpadních vod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Mravcová, Ludmila

Studentka ke zpracování svojí závěrečné práce přistoupila aktivně a zodpovědně. Ze začátku sama z vlastní iniciativy hledala možnosti, na kterých kořenových čistírnách by bylo možné udělat odběry vzorků. Vlastní odběry v terénu kvůli koronavirové krizi mohly být provedeny pouze jednou. Vše bylo provedeno ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským v Brně. V laboratoři se studentka velmi rychle zorientovala a po prvních zkušebních experimentech provedla veškeré zpracování a analýzu vzorků sama. V této fázi hojně využívala konzultace s Ing. Pavlínou Landovou. Počet výsledků, které studentka získala, bohužel nejsou v množství původně zamýšleném. To bylo způsobené karanténními opatřeními. Nicméně tato oblast je zajímavá pro další výzkum i v širším časovém horizontu a studentka projevila zájem v této oblasti výzkumu nadále pokračovat.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zlámalová Gargošová, Helena

Bakalářská práce je sepsána na 49 stranách včetně 4 stran příloh. Je standardně členěna, logické členění a formální úprava předkládané práce jsou na dobré úrovni. Práce se zabývá aktuálním tématem, neboť jednotlivé typy technologií čistění odpadních vod a jejich účinnost je předmětem mnoha studií. Studentka se zabývala mikropolutanty ze skupiny léčiv, jejichž rezidua s biologickými účinky představují problém pro životní prostředí. Tomuto zaměření odpovídá i teoretická část, která představuje zejména typy a principy čisticího procesu kořenových čistíren a environmentální problematiku spojenou s léčivy, kde se studentka zaměřila na charakteristiku těch léčiv, které byly předmětem analýz. Ke kapitole věnované léčivům mám následující připomínku, jsou zde sice uvedeny obecné informace o léčivech tj. definice léčiv, jejich zdroje a obecně výskyt v životním prostředí. Vybrané skupině léčiv je věnováno pět stránek, přičemž jejich podstatnou část zaplňují strukturní vzorce a fyzikálně chemické charakteristiky popř. léčebný účinek, ale alespoň v této kapitole bych uvítala konkrétní údaje pro vybraná léčiva (spotřeba v ČR, koncentrace v povrchových vodách, vodách odpadních apod.). V kapitole 7. Metody stanovení analytů je jedna stránka věnována metodě SPE (str. 27) s některými terminologickými nepřesnostmi, ale technice HPLC-MS použité v práci jsou na str. 28 věnovány pouze 2 odstavce v počtu 10 řádků, což je dle mého názoru opravdu málo, přičemž první souvětí druhého odstavce k přiblížení problematiky nepřispívá. Experimentální část popisuje konkrétní kořenovou čistírnu (v obci Dražovice) a místa, ze kterých byly odebrány vzorky, rovněž je uvedena účinnost SPE techniky pro cílové analyty a následně i postup zpracování vzorku a výsledky stanovení. Malá připomínka k přesnosti při používání některých výrazů – např. Tabulka 10, zde jsou uvedeny rovnice regresních přímek (nikoli křivek) a název prostředního sloupce „Rovnice grafu“ raději rovnice kalibračních závislostí, protože graf rovnici nemá. V této kapitole je rovněž vysvětleno, proč nedošlo k úplnému naplnění cíle práce, kdy toto vysvětlení je z daných důvodů akceptovatelné. Tato práce tedy může představovat základ dalšího vědeckého bádání při zpracování diplomové práce v navazujícím studiu. Závěrem lze konstatovat, že práce odpovídá požadavkům kladeným na tento typ prací na FCH VUT v Brně. Připomínky nebrání mi práci doporučit k obhajobě a klasifikovat ji stupněm velmi dobře - B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace B
Splnění požadavků zadání B
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 123999