PROCHÁZKOVÁ, L. Stanovení antimikrobiální aktivity extraktů z bobulového ovoce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Vítová, Eva

Tato práce je součástí rozsáhlé studie, která se zabývá získáváním extraktů biologicky aktivních sloučenin z přírodních materiálů a jejich aplikací do kosmetických aj. výrobků. Cílem této bakalářské práce bylo ověřit antimikrobiální aktivitu vyrobeného modelového extraktu z aronie (Aronia melanocarpa). Pro srovnání byly vybrány a též analyzovány dva komerčně dostupné vzorky přírodních extraktů - z maliny a kakaa. Pro ověření antimikrobiální aktivity byly aplikovány a porovnány dvě metody – difúzní jamková a disková. Studentka na základě prostudovaných literárních zdrojů vypracovala teoretickou část práce, dostačující pro provedení experimentů; při zpracování vhodně aplikovala i znalosti dosud získané v průběhu studia. Bez problémů zvládla práci v mikrobiologické laboratoři, která vyžaduje velkou experimentální zručnost, samostatně si připravovala vzorky, správně vyhodnocovala získané výsledky. Opakovaným zkoušením různých podmínek stanovení se, přes počáteční drobné problémy, podařilo prokázat antimikrobiální aktivitu modelového extraktu vůči vybraným mikroorganismům. Naměřené výsledky představují velmi cenný základ pro další experimenty v rámci navazujících diplomových a bakalářských prací.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Veselá, Mária

Bakalářská práce Lucie Procházkové se zabývá stanovením antimikrobiálního účinku různých extraktů z aronie na vybrané druhy mikroorganismů. Současně byly analyzovány i dva komerční vzorky (extrakty z maliny a kakaa). Nastudovanou problematiku sepsala přehledně v teoretické části. Vytýčené cíle byly splněny. V experimentální části jsou přehledně popsány vzorky na experiment, příprava jednotlivých extraktů a postup pro testování antimikrobiální aktivity. V kapitole Výsledky a diskuse jsou dosažené výsledky zpracovány do tabulek a obrazové dokumentace, která ukazuje velikost vytvořených inhibičních zón, v textu chybí popis označení referenčního vzorku. V závěrečné části chybí krátké zhodnocení účinku extraktu kakaa. V práci jsou typografické chyby. Špatné formátování obsahu a špatný název kapitoly 6. Z bakalářské práce je zřejmé, že studentka se dobře orientuje v dané problematice, zvládla práci s cizojazyčnou odbornou literaturou doplněnou českými zdroji, zpracování naměřených výsledků a jejich vyhodnocení. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím je známkou velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem C
Závěry práce a jejich formulace C
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 124113