SKOUPILOVÁ, A. Rozpoznávání podobnosti otisků prstu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kašpar, Jakub

Studentka Alena Skoupilová vypracovala diplomovou práci na téma 'Rozpoznávání podobnosti otisku prstů'. Tuto problematiku nastudovala a vypracovala literární rešerši v této oblasti. Dále pak vytvořila algoritmus pro předzpracování otisků prstů, detekci markantů a jejich vyhodnocení. Tento algoritmus otestovala na vybrané databázi FVC 2000 a pro usnadnění práce s algoritmem vytvořila grafické uživatelské rozhraní. Zadání práce tedy považuji za splněné. Tato práce byla přepracována podle pokynů oponenta a celkově byla zvýšena její předchozí kvalita. Po formální stránce je práce na dobré úrovni. Od úvodu po závěr má práce 51 stran, vyskytuje se v ní minimum překlepů, je řádně formátována a obsahuje 19 zdrojů české i zahraniční literatury. Po odborné stránce je práce na celkem dobré úrovni. Studentka rozšířila dosavadní algoritmus a vylepšila metodiku vyhodnocení podobnosti dvou otisků, což byl hlavní kámen úrazu předchozí verze práce. Navržený algoritmus pak otestovala na třech skupinách otisků, kde však nebylo dosaženo příliš valných výsledků. Studentka během termínu pro opravu práce postupovala samostatně a průběžně konzultovala průběh svého počínání. Práci tedy doporučuju obhajobě a hodnotím ji stupněm C/75 bodů.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Vítek, Martin

Studentka nastudovala a v práci popsala problematiku snímání, zpracování a následné identifikace otisku prstu. V práci představila použitou testovací databázi a vlastní algoritmus založený na předzpracování dat a extrakci vhodných příznaků. Navržený algoritmus otestovala a opatřila vhodným grafickým rozhraním. Zadání diplomové práce je tak bezezbytku splněno. Studentka práci přepracovala a zapracovala do ní většinu připomínek oponenta. Po formální stránce je práce na dobré úrovni. Od úvodu po závěr má práce solidních 51 stran, z čehož je 22 stran věnováno praktické části. Text práce je konzistentní a obrázky mají dostatečnou kvalitu. Práce však obsahuje pouze 19 zdrojů literatury. Po odborné stránce je práce na průměrné úrovni. Teoretické části práce musím vytknout zbytečnou příliš obecnou kapitolu č. 2. Praktické části práce vytýkám zejména testování na malém vzorku dat, nepříliš uspokojivé výsledky a chybějící podrobné porovnání výsledků se zahraničními autory. I přes výhrady považuji zadání práce za splněné a práci hodnotím stupněm uspokojivě/D.

Navrhovaná známka
D
Body
65

eVSKP id 128856