RIVOLOVÁ, K. Monitorování pohybu osob v uzavřeném prostoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Sekora, Jiří

Diplomová práce studentky Kristýny Rivolové se zabývá tématem lokalizace objektů a osob v uzavřeném prostoru. Téma práce je zaměřeno především na možnost využití ultrazvuku pro komunikaci mezi částmi systému. Inspirací pro téma byl nově vznikající konferenční systém Around (nyní již zveřejněný) a motivací potom obecně problematika monitorování a lokalizace v uzavřených prostorách. Práce obsahuje dobře zpracovanou problematiku monitorování objektů (i osob), srovnává outdoorové a indoorové metody, shrnuje jejich výhody i nevýhody při současném zaměření na lokalizaci právě v uzavřených prostorách. Práce dále shrnuje a objasňuje techniky upřesnění pozice pomocí triangulace, trilaterace apod. Praktická část práce spočívala v systémovém návrhu možného lokalizačního systému právě s využitím ultrazvuku a v jeho ověření. Samotné ověření funkce narazilo na problém s přístupem k potřebnému hardwaru, který byl z důvodu krizových opatření nedostupný. Systém Cricket se tak podařilo zapůjčit až v polovině května a možné ověření tak bohužel nabralo nevratné zpoždění. Studentka tak ověřila základní funkce systému, již ale nezbyl čas na oživení programovací jednotky. Proto byl alespoň v laboratoři ověřen snímací systém na platformě Arduino. Toto ověření, které je doplněno téměř v závěru práce, přineslo negativní výsledky. Na přístupu studentky k práci kladně hodnotím navázání komunikace jak s výrobcem systému Sewio Indoor Tracking, tak i zajištění mnoha užitečných informací, tipů a postřehů z t.č. neveřejného vývoje systému Around. Práce je psána méně technicky a podstatnou část práce představuje hlavně rešerše v oblasti lokalizačních metod. Současně však hodnotím, že téma práce bylo z mého pohledu uchopeno správně. Předloženou práci studentky Bc. Kristýny Rivolové hodnotím známkou "dobře" / C.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Kolářová, Jana

Studentka Kristýna Rivolová vypracovala diplomovou práci na téma Monitorování pohybu osob v uzavřeném prostoru. Tuto práci pro nedostatky přepracovala. Teoretický úvod je zaměřen na lokalizační systémy pro vnější a vnitřní použití. Tato část byla rozšířena a upřesněna. Obsahuje popis existujících vnějších lokalizačních systémů v podkapitole 1.2 a výčet technologií pro vnitřní lokalizaci je uveden v podkapitole 1.3. V této části textu byly doplněny odkazy na obrázky a jsou již uvedeny souvislosti textu a názorných ilustrací. Dále kladně hodnotím tabulku 1.4, která přehledně uvádí všechny interní lokalizační techniky a srovnává je. V kapitole 2 jsou uvedeny lokalizační techniky. Jedná se o stručný přehled několika přístupů, které jsou popsány včetně uvedení jejich principu a uvedení výhod a nevýhod. Teoretická část práce je srozumitelná a přehledná. Popis vlastního řešení lokalizačního systému je popsán v kapitole 3. Studentka popisuje možnou lokalizaci pacienta ve zdravotnickém zařízení za účelem zajištění bezpečnosti některých pacientů. Na začátku popisu vlastního řešení by bylo vhodné nejprve vysvětlit použití ultrazvuku a teprve pak ultrazvuk definovat. První odstavec kapitoly 3.4 by mohl kromě popisu „přijímač-vysílač“ obsahovat alespoň zmínku o typu přenášené informace. Následující text popisuje podrobnosti o přijímači a vysílači a později je uvedeno proč. Obrázek 3.6 vhodně doplňuje slovní popis způsobu použité komunikace systému. Další podkapitola popisuje vývojové prostředí, které bohužel nebylo k dispozici zcela funkční, proto studentka musela zvolit omezené řešení. Experimentální ověření je uvedeno na konci práce. Je doplněno také o fotodokumentaci realizovaného přípravku. V diskuzi studentka shrnula teoretickou i praktickou část. Uvedla také možné komplikace, které vyplývají z použití ultrazvukového vlnění pro tuto aplikaci a nastínila možné řešení. Studentka zapracovala všechny výtky z minulého hodnocení a práci doplnila. Předložená diplomová práce splňuje zadání v celém rozsahu a je na dobré úrovni. Práci hodnotím stupněm D/65bodů.

Navrhovaná známka
D
Body
65

eVSKP id 128857