ŠISLEROVÁ, L. Aflatoxiny v potravinách a jejich vliv na DNA a buněčné linie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Brázda, Václav

Ve své bakalářské práci se Lucie Šislerová věnovala studiu vlivu aflatoxinů na buněčné linie. V rámci své práce zvládla náročné techniky kultivace eukaryotických buněčných linií, analýzu jejich viability, apoptózy a práci s fluorescenčním mikroskopem pro analýzu apoptózy a nekrózy buněk. Množství technik, které musela pro úspěšnou realizaci práce zvládnout je velké a velmi kladně tak hodnotím její aktivní přístup, který jí umožnil získání zajímavých výsledků při dodržení bezpečnosti práce s velmi toxickými látkami. Kromě molekulárně biologických metod také analyzovala obsah aflatoxinů v potravinách. Bakalářskou práci vypracovala samostatně a prokázala dobrou orientaci v literatuře a řešené problematice a své zkušenosti jistě využije při dalším studiu. Výsledky mohly být prezentovány kvalitněji, ale naprosto odpovídají bakalářské úrovni a pro úspěšné zvládnutí celé řady metodik a její aktivní přístup studentku hodnotím jako výbornou - A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pernicová, Iva

Studentka Lucie Šislerová se ve své bakalářské práci zabývá aflatoxiny v potravinách a jejich vlivu na DNA a buněčné linie. V teoretické práci se studentka zabývá problematikou aflatoxinů. Dále zmiňuje metody používané právě ke sledování vlivu (například průtoková cytometrie či fluorescenční mikroskopie) či přítomnosti aflatoxinů (ELISA). Teoretická část je přehledná a logicky členěná, ale je poměrně stručná. Dokonce některé kapitoly obsahují pouze sumární a strukturní vzorec a teplotu tání (kap.1.1.2.1 až 1.1.2.4). Literární zdroje jsou převážně tuzemské, některé informace jsou převzaty pouze ze stránek výrobce biochemikálií (zdroj 12 až 16). V experimentální části jsou věcně popsány postupy měření. Část Výsledky, Diskuse a Závěr řadí studentka pod kapitolu Experimentální část, čímž zhoršuje přehlednost kapitol. Podkapitola Výsledky je rozdělena do čtyř částí, které odpovídají metodě měření buď přítomnosti nebo vlivu aflatoxinů. Výsledky jsou psány velmi stručně. Diskuse výsledků se v práci téměř nevyskytuje. V práci se také objevuje mnoho typografických a stylistických chyb, kdy například na straně 15 je uvedeno „Na Obrázek 15 a Obrázek 15 jsou kompletní snímky…“ a podobně. Také některé interpretace výsledků působí zmateně a neúplně. Například v tabulce 5 studentka uvádí rozdíl absorbancí blanku a naměřených hodnot, ale u grafu 4, který vychází z těchto dat, je osa X označena jako absorbance. S největší pravděpodobností jsou na ni vynesena data vycházející z rozdílů absorbancí. Také následná tabulka s výsledky uvádí absorbance, ale vypočítané koncentrace jsou nejspíše počítány z rozdílu absorbancí. Jistá nesrozumitelnost je i se znaménky menší a větší, kdy studentka chce vyjádřit koncentraci afltatoxinů v testovaném vzorku (Tabulka 6). I přes patrné nedostatky doporučuji práci k obhajobě a hodnotím stupněm dobře (C).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Interpretace výsledků, jejich diskuse D
Využití literatury a její citace D
Úroveň jazykového zpracování C
Splnění požadavků zadání B
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků C
Závěry práce a jejich formulace C
Formální úroveň práce – celkový dojem C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 123954