TIŠNOVSKÝ, M. Hydratace oxidu hořečnatého v polopáleném dolomitu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Ptáček, Petr

Bakalářská práce Michala Tišnovského je zaměřena na studium průběhu tepelného rozkladu dolomitu, včetně stanovení složení a vlastností produktu kalcinace. Reakcí MgO s vodou je tak možné získat směs hydroxidu hořečnatého a uhličitanu vápenatého, kterou lze využít například jako zpomalovače hoření pro plastické hmoty. Nad rámec tohoto úkolu byla studována příprava směsi hydroxidu hořečnatého a uhličitanu vápenatého metodou srážení roztoku, včetně vyšetření mechanizmu a kinetiky rozpouštění dolomitu v kyselině chlorovodíkové. Student zpracoval svou práci svědomitě, byly provedeny potřebné zkoušky a rozbory a získané výsledky jsou odpovídajícím způsobem diskutovány a interpretovány. Proto bakalářskou práci Michala Tišnovského doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou A.

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bartoníčková, Eva

Předložená bakalářská práce studenta Michala Tišnovského „Hydratace oxidu horečnatého v polopáleném dolomitu“ se zabývá studiem dolomitické suroviny vhodné pro cílenou přípravu hydroxidu horečnatého, který je možným aditivem v protipožárních aplikacích jako zpomalovač hoření. V práci je klasifikována použitá surovina pomocí studia chemického a fázového složení produktů kalcinovaných na různé teploty (FT-IR, XRD), jeho reaktivity a morfologie připravených hydratačních produktů. Dále byla studována kinetika rozpouštění v kyselém prostředí za zvýšených teplot a popsán mechanismus reakce (stupeň konverze, koeficient determinismu, rychlostní konstanta, aktivační energie a frekvenční faktor). Práce je zpracována na vysoké úrovni, i když bylo nalezeno několik nedostatků, které ale nesnižují její celkovou kvalitu: - V práci přené chybí definovaní cílů. Cíl práce je uveden až na straně 44, i když je již dříve zmiňována práce nad rámec cílů. - Není uvedeno, že studium a určení typu dolomitické suroviny je také součástí cílů práce, což působí matoucím dojmem. - Označení dolomitického kalcinátu není sjednocené. V práci je použito trojího pojmenování – doloma, dolomie a dollomie. - Chybí popis metodiky použité pro stanovení kvantifikace pomocí rentgenové difrakce a studia morfologie připravených reakčních produktů. Předložená práce svým rozsahem, kvalitou a úrovní zpracování splňuje zadání, a proto práci hodnotím za „A „ a doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 116484