MÁČALA, J. Studium stability vezikulárních systémů pomocí technik fluorescenční spektroskopie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Mravec, Filip

Bc. Jakub Máčala zpracoval diplomovou práci na aktuální téma studia stability vezikulárních systémů pomocí rezonančního přenosu energie. Student se této velmi náročné techniky v komplexním prostředí zhostil výborně, pracoval s literaturou a provedl velký počet experimentů. Jeho poznatky mají publikační potenciál a budou prezentovány v rámci vědeckých konferencí. Vzhledem k výše uvedenému navrhuji hodnocení jeho práce stupněm výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Celkový přístup k řešení úkolů A
Využívání konzultací při řešení práce A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Venerová, Tereza

Předkládané práci Bc. Jakuba Máčaly na téma Studium stability vezikulárních systémů pomocí technik fluorescenční spektroskopie nemám osobně co vytknout. Práce je logicky členěná a srozumitelně psaná. Rešerše je aktuální, články v ní uvedené jsou všechny z posledních deseti let, zhruba polovina z posledních pěti let, všechny jsou pak podrobně rozebrány. Praktická část je pečlivě zpracována, oceňuji skvělé diskuze výsledků i grafické zpracování dat. Co se týče objemu naměřených a zpracovaných dat tento bohatě převyšuje požadavky na práci takového typu. Práce působí celkově kompaktním a do detailu propracovaným dojmem. Navrhuji celkové hodnocení A a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 123796