VOŠČEK, J. Optické vlákno jako distribuovaný teplotní senzor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Münster, Petr

Cílem práce studenta bylo detailně si prostudovat možnosti měření teploty pomocí optického vlákna. V rámci praktické části práce měl student navrhnout referenční měření pro možnost srovnání systémů DTS, dále navrhnout a realizovat vlastní systém DTS a následně ověřit jeho základní parametry. Přestože u výsledného vlastního systému nebyla vyhodnocována přímo teplota, ale pouze změna intenzity anti-Stokesovy složky Ramanovského rozptylu, cíle práce lze považovat za splněné. Student pracoval samostatně a pravidelně konzultoval průběžné výsledky práce. Problematice porozuměl velmi dobře. Celkovou kvalitu práce snižují občas se vyskytující typografické chyby a místy nevhodná forma prezentace výsledků. I přes uvedené nedostatky se však jedná o velmi kvalitní práci. Celkově jsem byl s prací studenta velmi spokojen, proto navrhuji známku A, 90 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Dejdar, Petr

Student vypracoval diplomovou práci na téma Optické vlákno jako distribuovaný teplotní senzor. V teoretické části přehledně popisuje základy optických vláken a rozdělení jednotlivých senzorů. V praktické části poté student provedl měření distribuovaných optických senzorů a graficky i slovně zhodnotil přesnosti jednotlivých měření. V textu se nachází řada typografických chyb, některé jednoduché obrázky nejsou překresleny vektorově, seznam symbolů není seřazen. Ve zhodnocení výsledků měření, například v obrázku 5.19 by bylo vhodné popsat jednotlivé křivky časem, nebo zvolit vodopádový graf, jelikož stávající vzhled může být zavádějící. I přes výše uvedené nedostatky je práce na vysoké úrovni a doporučuji k obhajobě s hodnocením 92/A.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 122997