HOLÍNSKÝ, J. Modulární aktivní kmitočtové výhybky - laboratorní přípravek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Balík, Miroslav

Náplň práce zabývající modulárním systémem - laboratorním přípravkem pro měření aktivních kmitočtových výhybek a korekcí, je velmi rozsáhlá a náročná. V této diplomové práci mělo dojít k realizaci celého systému, na začátku měl student k dispozici zapojení již dříve navržených klíčových modulů systému. Výsledkem diplomové práce je funkční zařízení dle požadavků, nebylo však zcela dokončeno a optimalizováno především z časových důvodů. Student Holínský pravidelně konzultoval postup řešení práce s vedoucím, jednotlivé dílčí kroky pak řešil samostatně. Během řešení práce student nejdříve navrhl plošné spoje a konstrukční řešení modulů, které následně osadil, oživil a změřil. Během měření byly zjištěny odchylky v požadovaných parametrech. Po konzultaci s vedoucím byla zapojení upravena, došlo k výměně klíčových kondenzátorů za typy s dielektrikem C0G (NP0) a minimalizaci relativních odchylek jednotlivých parametrů modulů. Následně započaly práce na testování vedení napájecích, zemnících a signálních spojů mezi jednotlivými moduly v rámci budoucí základní desky přípravku. Testy, které byly provedeny a zahrnovaly změny počtu a pořadí zapojených modulů, použití sběrnicového a hvězdicové vedení spojů, různé délky spojů a jejich souběžné či nesouběžné vedení, se později ukázaly jako nedostatečné. Na základě těchto testů tak byla navržena, vyrobena a osazena základní deska, která nedosahovala dostatečného odstupu měřeného signálu od šumu, což se negativně projevovalo jak při měření modulových tak především fázových kmitočtových charakteristik vkládaných modulů. Během rozsáhlé sady měření různých modifikací zapojení základní desky, které byly velmi časově náročné, byly negativní vlivy potlačeny, ale již nedošlo k výrobě nové základní desky. Míra dokončení zařízení byla negativně ovlivněna především uzavřením univerzity z důvodu omezení šíření koronaviru. Proto byl datum odevzdání DP posunut na srpnový termín. Student Holínský však v době prázdnin na dokončování zařízení pracoval jen minimálně. Dokumentace práce byla několikrát upravována na úrovni jak její struktury, tak věcné náplně, finální verze práce však stále vykazuje jisté nedostatky. Struktura práce není zvolena nejvhodnějším způsobem, nezasvěcený čtenář se bude v práci orientovat s jistými obtížemi. Součástí zadání byly dvě laboratorní úlohy. Jedna z laboratorních úloh byla mnohonásobně editována a opravována vedoucím práce, nakonec je vypracována v kompletním rozsahu (zadání, výstupní protokol, soubory měření APX, naměřená data). Další laboratorní úloha nebyla dokončena, vypracován byl pouze výstupní protokol a soubory s obvody pro simulaci. Zadání diplomové práce nebylo splněno bez výhrad, práci hodnotím B/80.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Hanák, Pavel

Bc. Holínský odvedl opravdu velký kus práce, jejímž výsledkem je složitý modulární přípravek pro aktivní výhybky. I když po teoretické stránce se nejedná o nic složitého, tak během realizace navrhnul a vyrobil několik desítek různých desek plošného spoje, které pak sestavoval dohromady. Toto dokonce absolvoval dvakrát, protože v první verzi přípravku bylo nutné odstranit některé nedostatky. Většina zadání byla splněna, i když student nestihnul vyrobit opravenou verzi základní desky a vytvořit druhou laboratorní úlohu. Celkový dojem dále kazí text práce. Student se v něm často opakuje, což se týká i obrázků (např. obr. 3 a 7). Naopak důležité kroky (např. sestavení modulu v kapitole 4.1) těžkopádně popisuje textem, místo aby je ukázal na jednoduchém náčrtku. Student pro výměnné moduly zavedl příhodné zkratky jako LPBW3, ale pak je v textu nepoužívá. Pro nezávislého čtenáře je obtížné pochopit konkrétní pracovní kroky i celkové uspořádání přípravku. V kapitole 6 chybí měření koncového zesilovače s LM4780, zapojení přístrojů při měření a další detaily. Nedostatky jsou i ve formálním zpracování, obrázky ze simulací jsou rozmazané a schémata v příloze mají příliš malé rozlišení, takže nejsou čitelné.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 126070