BUCHTA, M. Kódování 4K videa v reálném čase s technologií NVENC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kříž, Petr

Student pracoval samostatně, pravidelně konzultoval. Po teoretické stránce kvalitně zpracoval problematiku kódování videa se zaměřením na H.264 a H.265 s využitím technologie NVENC. Kapitoly jsou věcně a logicky členěny, práce je ucelená. Prakticky nejprve zprovoznil a na své PC sestavě otestoval exemplární stávající projekty Video Codec SDK. Poté přešel k vlastní implementaci, kdy do kodéru implementoval řadu průmyslových 4K kamer a vytvořil přehledné uživatelské prostředí pro nastavení a měření jednotlivých parametrů kódování. Změřené výkonnostní parametry jsou pro různé kombinace nastavení kodéru (scénáře) ukládány do csv, výsledky tak lze vyhodnotit a vycházet z nich při optimalizaci systému zejména pro větší počet kamer. Práci lze vytknout místy nepřehledná vyhodnocení výsledků a absenci výsledků měření zejména pro release mód. Zadání práce jinak bylo splněno.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Přinosil, Jiří

Diplomová práce se zabývá praktickou realizací softwaru pro enkódování videa s rozlišením 4K do video-formátu H.264 a H.265 (HVEC). Po teoretické stránce je práce na velmi dobré úrovni, srozumitelně popisuje jednotlivé části problematiky s odkazem na příslušnou literaturu. Praktická část je pak věnována popisu vlastní realizace softwaru a testování vlastností SW s různým nastavením. Zatímco k první části nemám výhrady, u části zabývající se testováním bych vytkl následující: Autor uvádí, že testování probíhalo v debug módu (tj. v módu, kdy je program neoptimalizován kompilátorem), což s ohledem na měření výpočetního výkonu potřebného k provedení dané operace nevidím jako vhodné řešení. Autor v textu zmiňuje, že pracuje s videostreamem z videokamery, ale vzápětí uvádí, že testy proběhly nad video-souborem, dále v textu opět zmiňuje videovstup z kamery (pravděpodobně se jedná o různá měření, ale to by v této práci mělo být zdůrazněno). Rovněž porovnání dvou přístupů (Direct X a Cuda) je problematické, protože každý z přístupů zpracovává odlišný formát dat (videosoubor a řadu po sobě jdoucích rastrových obrázků). Při použití grafů znázorňujících vytížení (GPU/CPU a GPU/RAM bych volil pro rozlišení RAM a CPU odlišnou barvu, jinak je to matoucí).

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 126191