SMRČKOVÁ, K. Vliv zvýšené koncentrace oxidu uhličitého na obsah a složení proteinů pšeničného zrna u rané a pozdní odrůdy pšenice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Hrstka, Miroslav

Předložená práce řeší aktuální problematiku vlivu zvyšující se koncentrace oxidu uhličitého na kvalitu potravinářské pšenice. Celý design experimentu byl navržen ve spolupráci s Ústavem globální změny, v jehož experimentální stanici byly kultivovány vzorky pšenice použité následně k analýzám. V teoretické části práce se autorka věnuje charakteristice lepku a hodnocení jeho kvality v potravinářské praxi. Zde musím bohužel konstatovat, že autorka měla stylistické problémy a rovněž logicky nebyl text uspořádán nejlépe. Tyto nedostatky jsou ale vyváženy vysokou kvalitou experimentální práce, kde experiment je podrobně popsán z hlediska materiálu i metod. Rovněž výsledky jsou zpracovány přehledně ve formě ilustrativních grafů, včetně statistického hodnocení. V diskusi autorka cituje 17 literárních zdrojů. Závěr je stručný, ale jasný a srozumitelný. V laboratoři studentka pracovala výborně, práci měla dobře časově naplánovanou a vzniklé problémy průběžně konzultovala s vedoucím práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vítová, Eva

V této bakalářské práci byl studován vliv zvýšené koncentrace oxidu uhličitého na obsah a složení proteinů pšeničného zrna. Jako modelová matrice byla použita ozimá pšenice dvou vybraných odrůd, vypěstovaná za kontrolovaných podmínek na experimentální stanici Centra výzkumu globální změny AV ČR v.v.i. Teoretická část práce shrnuje dostupné informace o dané problematice. Vychází z 56 velmi kvalitních, většinou cizojazyčných literárních zdrojů, je zpracována přehledně, čtivě, prakticky bez překlepů a formálních chyb a tvoří kvalitní podklad pro provedení experimentů. Experimentální část práce spočívala v analýze odebraných vzorků vypěstované pšenice. Pro stanovení celkového dusíku byla použita metoda dle Kjeldahla, obsah mokrého lepku, gliadinů a gluteninů byl stanoven vážkově. Získané výsledky jsou přehledně prezentovány formou grafů, nechybí ani kvalitní statistické zpracování. Výsledky jsou správně interpretovány a výborně diskutovány. Vytkla bych snad jedině používání jednotek neplatných podle SI … mg/g, mol/l … Celkově velmi pěkná práce, výše zmíněné drobné nedostatky významně nesnižují její kvalitu. Po stránce obsahové i formální splňuje požadavky na bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Splnění požadavků zadání A
Kvalita zpracování výsledků A
Logické členění práce A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 122871