ZETOCHA, M. Využití plastifikátoru na bázi lignosulfonátu v alkalicky aktivovaných materiálech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalina, Lukáš

Student Martin Zetocha vypracoval bakalářskou práci na téma "Využití plastifikátoru na bázi lignosulfonátu v alkalicky aktivovaných materiálech". Student po celou dobu pracoval samostatně a iniciativně. Výsledky průběžně pečlivě zpracovával a následně vyhodnotil. Velmi dobře organizoval svou vědeckou práci i samotnou realizaci experimentů. Bakalářská práce je na dobré úrovni, a proto ji hodnotím známkou A. Práci doporučuji ji k obhajobě před odbornou komisí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hrubý, Petr

Student Martin Zetocha vypracoval bakalářskou práci na téma „Utilization of lignosulfonate plasticizer in alkali-aktivated materials“. Hlavním cílem práce pak bylo studovat vliv přídavku komerčního plastifikátoru na bázi lignosulfonátu na chování systémů na bázi alkalicky-aktivované vysokopecní strusky, pro jejíž aktivaci bylo užito různých alkalických aktivátorů. Tato oblast výzkumu je poměrně aktuální, neboť fungování standartních plastifikačních přísad užívaných pro tradiční cementové systémy při užití v alkalicky-aktivovaných systémech (AAS) naráží na jistá úskalí. Teoretická část práce není nikterak rozsáhlá, nicméně zahrnuje podstatné kapitoly. Některé z nich, například o stavu současného poznání v dané oblasti, tj. využití plastifikátorů v AAS by mohly být obsáhlejší. Stejně tak kapitola o plastifikátorech na bázi lignosulfonátů postavená pouze na jednom zdroji by si zasloužila rozšířit zdrojovou základnu. V experimentální části autor přehledně popisuje postup přípravy vzorků a charakterizační metody. V případě stanovení mechanických vlastností, potažmo i dalších výstupů by bylo vhodné uvést z jakého počtu vzorků jsou výsledky prezentovány, aby bylo možné posoudit jejich statistickou relevantnost. Sekce výsledky a diskuse je rozsáhlá a obsahuje hodně výstupů, které jsou vhodně komentovány. V některých částech či tvrzeních by však bylo vhodné ještě rozšířit porovnání s literárními zdroji. Kromě základních zkoušek jako je rozliv za pomocí setřásacího stolku, mechanických vlastností a stanovení počátku a konce tuhnutí autor užívá i velmi přínosnou techniku měření zeta potenciálu, která napomáhá vytvořit koherentní celek a pochopit vliv jednotlivých aktivátorů na chování systému s plastifikátorem. Z typografického a formálního hlediska lze zmínit několik faktů. Jako hlavní vidím nedostatek v jazykové nejednotnosti, kdy práce jako celek je psána anglicky, zatímco prohlášení, poděkování či některé jednotky (tab. 2) jsou kombinací češtiny a slovenštiny. To jsou však pouze minoritní nedostatky, ve srovnání s tím, že autor vytvořil práci v poměrně kvalitní angličtině, což nadále usnadní její užití i v zahraničních zdrojích. Stejně tak pozitivně lze hodnotit autorovu práci s vytvářením grafů v Originu, což se mu zcela jistě bude hodit i v následující výzkumné, potažmo publikační činnosti. Typograficky práce obsahuje drobné chyby typu špatné psaní rozsahu, neoddělování tisíců, nejednotné zarovnání, místy chybějící indexy či špatné psaní proměnných a v neposlední řadě zapomenutý autorův komentář u zdroje č. 24. Zaměříme-li se na literární zdroje, tak v textu není dodrženo jejich chronologické řazení a ve formátu citací autor zanechal české „dostupné z“. Množství naměřených dat splňuje, či dokonce převyšuje požadavky kladené na tento typ práce. Autor výsledky diskutuje a snaží se vyvozovat příslušné závěry, postrádám však hlubší propojení a podložení tvrzení na základě literární rešerše. Závěrem lze konstatovat, že předložená bakalářská práce má odpovídající kvalitu a zaslouží si být doporučena k obhajobě s hodnocením „B“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace C
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace B
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 123790