TREBULOVÁ, K. Studium účinků plazmové trysky na kvasinky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Krčma, František

Bakalářská práce byla zaměřena na studium vlivu nízkoteplotního plazmatu generovaného v argonu mikrovlnným výbojem s povrchovou vlnou na vybraný druh kvasinek. Účinnost aplikace plazmatu byla stanovována pomocí velikosti vytvořených inhibičních zón při následné kultivaci kvasinkových kultur. Studentka k práci přistupovala velmi samostatně a iniciativně, byť potřebovala spolupráci z důvodu omezeného přístupu do laboratoří během pandemie COVID-19. Ke svojí práci využila řadu literárních zdrojů, které efektivně zhodnotila při psaní úvodní části svojí bakalářské práce, tak i v diskusi získaných výsledků. Při interpretaci výsledků efektivně využívala i konzultace nejen s vedoucím, ale i s dalšími kolegy podle potřeby řešení práce. Výstupem bakalářské práce je přijatý článek do odborného časopisu Applied Sciences, který z valné většiny dokázala i samostatně sepsat, což je na bakalářské úrovni studia naprostý unikát. Přístup studentky nelze tedy hodnotit jinak než vynikající a její bakalářskou práci doporučit k obhajobě s hodnocením A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Skoumalová, Petra

Studentka Kristína Trebulová se ve své bakalářské práci věnuje studiu vlivu nízkoteplotního plazmatu na viabilitu kvasinky Candida glagrata. Práce je zpracována v rozsahu 55 stran. V teoretické části práce se autorka věnuje jmenované kvasince, popisu plazmatu a jeho aplikacím. Celá tato část je přehledně zpracována a nemám k ní žádné připomínky. V experimentální části práce pak autorka sleduje antimykotické účinky mikrovlnného výboje. V práci byla provedena série experimentů s využitím různé koncentrace kvasinek a to při použití různých podmínkách působení mikrovlnného výboje jako je výkon, průtok argonu, nebo čas. Dosažené výsledky jsou velmi dobře zpracovány, okomentovány a přehledně shrnuty v závěru. Výsledky bakalářské práce byly navíc studentkou zpracovány i ve formě odborné publikace. Celkově lze konstatovat, že všechny stanovené cíle zadání byly splněny. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím celkovou známkou "A".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 123838