MARTINÍK, J. Mykotoxiny v kvašených nápojích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Běláková,, Sylvie

Bakalářská práce studenta Jana Martiníka byla vypracována v laboratoři Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského v Brně. Cílem práce bylo stanovit obsah mykotoxinu patulin ve vybraných kvašených nápojích. V teoretické části práce student vypracoval literární rešerši na dané téma. V praktické části byla optimalizována a validována metoda pro stanovení patulinu a 5-HMF pomocí UPLC/PDA po předchozím přečištění přes MIP (molekulově imprintovaný polymer) kolonku. Byl analyzován soubor vzorků ciderů, vín a jablečných moštů z obchodní sítě. Výsledky měření byly diskutovány a porovnány se zahraničními studiemi. Výsledky bakalářské práce jsou součástí rukopisu "Determination of patulin and hydroxymethylfurfural in beverages", který nyní prochází recenzním řízením časopisu World Mycotoxin Journal. Student přistupoval k řešení zadaných úkolů svědomitě a iniciativně. V laboratoři se velice rychle zorientoval a bez potíží zvládal práci s náročnou přístrojovou technikou. Při zpracování literární rešerše se v první fázi projevila jistá nezkušenost studenta, ale v průběhu sepisovní práce doznal jeho písemný projev velkého pokroku. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji bakalářskou práci k obhajobě a hodnotím celkovou známkou výborně (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Svoboda, Zdeněk

Předložená bakalářská práce je zaměřena na zajímavou problematiku sledování obsahu mykotoxinů v kvašených nápojích. Bakalářská práce v rozsahu 44 stran je napsána přehledně s dobrou úpravou.Členění práce je klasické na úvod, teoretickou část, experimentální část, výsledky a diskuze a závěr. Teoretická část poskytuje ucelený přehled mykotoxinů vyskytujících se v potravinách včetně legislativních předpisů obsahující maximální povolené limity pro vybrané mykotoxiny. Dále se teoretická část věnuje nejrozšířenějším kvašeným nápojům, výskytu mykotoxinů v těcho nápojích a možnostem stanovení obsahu mykotoxinů a 5-HMF v kvašených nápojích. Experimentální část obsahuje podrobné postupy zpracování jednotlivých analyzovaných vzorků a podmínky provedení analytických technik. Výsledky jsou zpracovány přehledně a podrobně popsány a komentovány v kapitole Výsledky a diskuse. Závěry bakalářské práce jsou formulovány velmi jasně a přehledně a odpovídají experimentálním poznatkům. Práce obsahuje celkem 44 citací, převážná část představuje původní práce v zahraničních časopisech. Formální stránka práce je na dobré úrovni, grafické zpracování je provedeno vkusně a přehledně. K bakalářské práci mám několik otázek: 1. V práci byl pro detekci patulinu a 5-HMF použit PDA detektor, lze pro tyto analyty ve spojení s UPLC použít i jiný detektor? 2. Ve všech anylyzovaných ciderech byl obsah patulinu pod LOQ, ale v některých jablečných šťávách byl patulin nad LOQ. Nemůže být patulin během kvašení metabolizován kvasinkami na jinou látku? 3. Autor uvádí, že u vzorku jablečné šťávy č. 8 s nadlimitním obsahem patulinu byl podán podnět na SZPI. Jjak byl tento podnět se strany SZPI vyhodnocen?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Splnění požadavků zadání B
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 124274