PACOLOVÁ, K. Slovácké divadlo III. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .

Posudky

Posudek vedoucího

Sládeček, Svatopluk

Kateřina Pacolová důkladně prostudovala problematiku divadel, nejen z hlediska provozu, ale i názorů jejich uživatel. Z toho vyvodila pozoruhodný a správný závěr, že se divadelním umělcům příčí palácovité pojetí divadelních budov a rozhodla se na tuto skutečnost svým návrhem reagovat. Navrhovaný objekt koncipovala jako budovu s více funkcemi, které je divadlo jen jednou součástí. Kladně hodnotím, že Kateřina Pacolová nemá zalíbení ve formálních gestech. Neuchýlila se k nim, ani když se zdálo, že její práce stagnuje. Zápasila s úkolem statečně a v prostých formách se jí nakonec podařilo najít řešení inovativní, prostorově bohaté a přiměřené místu a městu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 92 Zodpovědná, houževnatá s citem pro míru,inovativní ale neokázalá
Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Wahla, Ivan

Práce obsahuje dvě části: I. Analytická část II. Návrhová část 1. Analytická část Analytická část je dle mého mínění komplexní a propracovaná. Všechny čtyři kapitoly jsou zpracovány logicky a podány srozumitelně. Prozkoumání tématu je v rozsahu od historického vývoje divadelních budov přes historii města Uherského hradiště až po analýzu řešeného území. Podrobně jsou prozkoumány parametry současného Slováckého divadla a jasně formulovány potřeby, které by nová budova měla splňovat. Tato analýza je vysvětlována na přiložených grafických přílohách obsahující bohaté rozpětí od historických plánů, vedut a původních půdorysů po nově pořizované situační plány a pořizované fotografie. 2. Návrhová část Návrhová část vysvětluje koncepci celkové přestavby území včetně nové uliční sítě. Smyslem přestavby velkého území je jeho budoucí efektivní uspořádání, které přinese nové plošné možnosti a příležitosti pro rozvoj města. Jednou z hlavních funkcí jsou provozy věnované Slováckému divadlu. Dle mého názoru je předkládáno velice dobré urbanistické a architektonické řešení se správně rozvržením stavebním programem, kvalitně zvládnutým provozním řešením a s celkovou velmi citlivou kompozicí proporcí a materiálů užitých v návrhu domu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Urbanistické řešení shledávám velice správným. Vrací městu logiku a řád. Velmi správné je, že se doprava nenadřazuje nad všechny ostatní městské funkce. Regulace autobusového nádraží získává nové prostory ke stavění města.
Architektonické řešení A Celkové objemové řešení navazuje na ortogonální vzorec Justičního paláce a Věznice a přináší v této části města potřebnou velkorysost a vznešenost. Nová víceúčelová budova Slováckého divadla tak získává důstojné místo s velkým předprostorem a stává se tak přirozenou dominantou. Vertikální okna a prosklený portikus přináší budově patřičnou vznešenost, naopak drobné měřítko cihly s průběžnými římsami vkládají do projektu materiálový detail a přispívají k pohledové bohatosti domu.
Provozní řešení A Polyfunkčnost budovy Slováckého divadla je správnou koncepcí pro celodenní život budovy. Orientace hlavního vstupu ke kapli Věznice přináší budově logiku a srozumitelnost. Koncepce dvou sálů o různých velikostech a charakterech vytváří potřebnou variabilitu – budova bude funkční pro všechny potřebné akce v oblasti Uherského Hradiště. Propojenost provozů navazující na oba sály je efektivní a úsporná. Garážový objekt je vhodně a skrytě zakomponován do celkové hmoty budovy.
Technicko konstrukční řešení B Železobetonová konstrukce a detaily odpovídají typologické náplni. Předložené konstrukční detaily jsou standardní a správné.
Formální úroveň B Formální úroveň je velice kultivovaná a dobře odpovídá požadovaným standardům diplomové práce. Jednoduše a úměrně vysvětluje podstatu záměru. Vizualizace jsou zpracovány v dostatečném množství, esteticky působí dobře, nezabíhají do zbytečných podrobností a odpovídají koncepční míře propracovanosti návrhu.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 125452