HURNÍK, V. Vertikální farma [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .

Posudky

Posudek vedoucího

Vítek, Jiří

Student dobře definoval svůj architektonický projekt a důkladně pracoval na řešení architektonického problému spojeného s vyýrobou, distribucí a významem farem pro budoucí rozvoj měst ve 21. století. Precizní analýza problému a následná syntéza mezi robotickými a architektonickými systémy dobře prověřuje možný potenciál takových to staveb. Práce s organizací a růzností gridů a pěstících sklípků dokládá výtvarné vlastnosti při systematické metodice. Práce je výborně zpracovaná do potřebné hloubky a detailu. Prokazuje realizavatelnost adekvátnost a reálnost takových to staveb v bucoucnu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Student dobře definoval svůj architektonický projekt a důkladně pracoval na řešení architektonického problému spojeného s vyýrobou, distribucí a významem farem pro budoucí rozvoj měst ve 21. století. Precizní analýza problému a následná syntéza mezi robotickými a architektonickými systémy dobře prověřuje možný potenciál takových to staveb. Práce s organizací a růzností gridů a pěstících sklípků dokládá výtvarné vlastnosti při systematické metodice. Práce je výborně zpracovaná do potřebné hloubky a detailu. Prokazuje realizavatelnost adekvátnost a reálnost takových to staveb v bucoucnu.
Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Mačuda, Michal

Autor prokázal schopnost převézt náročný technologický celek na výraznou architektonickou formu. Projekt zajímavým způsobem tématizuje podobu architektury pro lidi, bez lidí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Předmětem dipolomové práce je vertikální farma schopná zásobovat potravinami městskou čtvrť Brno – Horní Heršpice. S ohledem na efektivnost dopravního napojení je farma situována do průmyslové zóny s možností napojení na přiléhající železnici. Situování objektu do průmyslové zóny se zdá být vhodné vzhledem k charakteru objektu. Navrhovaný objekt svou výškou a objemem převyšuje okolní zástavbu a stává se tak výraznou městskou dominantou. Z tohoto pohledu je vhodné umístění v jižní části města, kde dochází k výstavbě výškových budov a oblast je přestavbovým územím.
Architektonické řešení A Budova je tvořena vzájemně propleteným shlukem „potrubí“ různých průměru, vedením instalací a ztužujícími konstrukcemi. Její forma je přímým přepisem technických požadavků na provoz vertikální farmy. Autor dosahuje architektonického účinku objektu generováním celé struktury do předem vymezené obálky a využitím pootočených os definujících strukturu růstu. Výsledná forma si uchovává technicistní ráz, ale zároveň vytváří výrazně tvarovaný objekt skulpturálních kvalit.
Provozní řešení B Objekt je navržen jako plně automatizovaná výrobní jednotka bez lidské obsluhy, proto se provozní řešení vztahuje na přesuny hmot, energií a robotické obsluhy. Předkládané řešení se jeví jako logicky uspořádané a odpovídající celkové architektuře objektu. Z předložené dokumentace mi nebyla jasné uspořádání a provozní řešení napojení objektu na dopravní infrastrukturu a logistické zázemí.
Technicko konstrukční řešení A Konstrukci tvoří soustava samonosného „potrubí“, ztužující ocelová konstrukce v horizontální rovině a železobetonové vynášecí sloupy. Navrhované konstrukce a materiály jsou pro dané řešení vhodné.
Formální úroveň A Předložená dokumentace byla logicky uspořádána a obsahovala všechny potřebné informace pro pochopení záměru autora.
Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 125542