ŠVECOVÁ, M. Motivace zaměstnanců ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Konečný, Štěpán

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Putnová, Anna

Studentka měla možnost dobře rozkrýt rezervy v malé společnosti ve Velké Británii, které nevyužila zcela.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cíle byly naplněny.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D Studentka mohla v rámci zjišťování názorů využít i jiné metody. Postrádám konfrontaci názorů zaměstnanců s majiteli firmy, která se nabízí. Velikost firmy umožňovala i týmové rozhovory a náměty pro posílení loajality.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Získané informace studentka realisticky interpretuje.
Praktická využitelnost výsledků C Nabízí náměty pro vedení, které má podloženy osobním dotazováním.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Studentka zvolila pro svoji práci firmu mimo ČR. Očekávala bych, že se zmíní o odlišnostech firemních kultur, aby DP v českém prostředí měla jasně vymezené pojmy a firemní pozice.
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 125337