KRVAČ, M. Opravy vysokopevnostních ocelí pomocí technologie studené kinetizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Řehořek, Lukáš

Student během tvorby diplomové práce projevil samostatnost v získávání a studiu dostupné literatury a jistou dávku pečlivosti při přípravě vzorků. Rešeršní část práce je zpracována kvalitně a student shrnul přehledně množství informací dostupných zejména v cizojazyčné literatuře. Trochu nešťastně je volen rozsah kapitol, který se věnuje bainitu a jeho přeměnám. I přes připomínky školitele je zbytečně rozsáhlá a místo mohlo být využito například pro rešerši oprav pomocí nástřiků. V experimentální části práce a zejména při návrhu měření a vyhodnocení výsledků bylo zapotřebí většího vedení. Zpracování výsledků experimentů do srozumitelné podoby bylo nutné vice korigovat. V práci i přes korekce zůstaly chyby vyhodnocení plynoucí z nepozornosti studenta a značná část výsledků nebyla v práci uvedena (SEM snímky struktury prášku bainitu, vlivy drsnosti povrchu při nástřiku prášku 304l, odvalovací zkoušky pro nástřik 304l, porozity…) a tím trpí i závěrečná stať věnující se shrnutí výsledků. Také časové rozložení prací bylo voleno bez dostatečné rezervy a tato skutečnost se projevila na kvalitě diplomové práce v její experimentální části. Práci, jako celek, hodnotím jako uspokojivou a schopnou obhajoby.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Foret, Rudolf

V DP chybí dvě podstatné kapitoly, a to "Experimentální metody" a "Rozbor výsledků" Za naprosto nevhodné považuji zařazení relativně rozsáhlé kap. 3 "Bainitické oceli" , což je v podstatě výtah ze základní učebnice, na druhé straně chybí pojednání o použití technologie cold spray k zamýšleným renovacím. Práce obsahuje mnohdy nesrozumitelné formulace, jsou vyznačeny v textu DP. Práce obsahuje i nevhodné překlady některých termínů, např. Obr. 19 - tažené litiny, očkované oceli, kované slitiny. V práci chybí základní údaje poskytované výrobcem o prášcích z ocelí 304L a H13. V práci se odráží nesystematičnost a až chaotické skládání výsledků, nicméně po doplnění dalších výsledků, které autor získal, ale neuvedl, může práce sloužit jako výchozí podklad k hledání možností použití technologie cold spray k renovaci bainitických kolejnic.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 129559