VALIŠ, O. Výroba drážkového náboje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Císařová, Michaela

Diplomová práce byla zaměřena na výrobu drážkového náboje do automobilu. V průběhu vedení diplomové práce pracoval student samostatně. Při vlastním řešení prokázal schopnost vhodně interpretovat získané poznatky při studiu dané problematiky. Při konzultacích byly řešeny formální záležitosti práce, poznatky získané konzultací ve firmě zabývající se výrobou součástí obdobných tvarů a výkresová dokumentace. Vlastní diplomová práce je po textové stránce úplná a logicky uspořádaná. Samotný text je doplněn řadou fotografií ze samotného procesu výroby součásti. Rozsah a provedení práce odpovídá stanovenému zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Lidmila, Zdeněk

V diplomová práci Bc. Ondřeje Vališe je řešen postup výroby drážkového náboje, který tvoří součást pohonného ústrojí automobilu. Na podkladě rozboru zadání, zvolil diplomant pro výrobu technologii objemového tváření za studena. Před literární rešerší zaměřenou na problematiku této technologie, zařadil do diplomové práce kapitolu v níž popisuje podstatu a základy tváření. Vložením této kapitoly sice diplomat prokazuje poctivý přístup k řešení svého úkolu, z mého pohledu je zde však tato část DP nadbytečná a nezvyšuje její úroveň. V omezeném rozsahu nemůže kapitola zahrnovat celou šíři diskutované problematiky. Některé skutečnosti jsou tak zde pouze naznačeny bez hlubšího vysvětlení a grafického dokumentování, např. pohyb dislokací. Nemohu zde souhlasit s vysvětlením proměnných ve vztahu (2.1), neboť je v této části práce pojednáváno obecně o tváření a uvedený vztah je stažen na technologii protlačování. Veličiny u vztahů (2.3) až (2.5) pak nejsou vysvětleny vůbec. V další části práce je analyzována technologie objemového tváření za studena, tato kapitola je zpracována velice kvalitně, podrobně a přehledně. Vyskytují se zde pouze drobné nepřesnosti. Např. v kap 3.2.1 se bez vysvětlení uvádí pojem "deformační křivky", ve výčtu polotovarů v úvodu kap.3.2.2 je opomenut ten nejužívanější, tj. drát. Další kapitola - "Plošné tváření" je zde z pohledu čtenáře práce zařazena zcela nelogicky a její oprávněnost vyplyne až dalšího textu. Bylo vhodné důvod zařazení této problematiky do práce předem objasnit. Vlastní návrh postupu výroby je opět zpracován kvalitně, na podkladě posouzení a výběru ze tří variantních postupů. Vyskytují se zde však také chyby: • Při výpočtu střižné síly na str.63 je vycházeno z pevnosti materiálu ve výchozím stavu, ale materiál byl při předcházející operaci deformačně zpevněn. • Z vypočítaných samostatných sil pro protlačení hlavy a dříku výrobku, se na str.65 volí lis na základě vyšší z obou sil. Ale jedná se o kombinované protlačování a nelze předpokládat, že budou obě tyto části vytvarovány odděleně. • Chybné je také stanovena střižná vůle na str.69, neboť zde uvedený vztah (5.6) není opsán z literatury správně, správný vztah pak platí pro výpočet střižné mezery a ne vůle a stejně jako při stanovení střižné síly, se vychází z nesprávné pevnosti materiálu. Technicko-ekonomické zhodnocení uvedené v závěru práce je úplné a prokazuje správnost zvoleného výrobního postupu. K DP jsou přiloženy výkresy nástrojů pro všechny tvářecí operace a výrobní výkresy průtlačníku a průtlačnice pro čtvrtou operaci. Výkresy jsou zřejmě zpracovány podle firemních zvyklostí a jako součásti diplomové práce zde musím konstatovat nesrovnalosti se zásadami technického kreslení: • Na výkresech sestav chybí kóty sevření nástroje, naopak jsou zde kóty označené jako zdvih, pravděpodobně v otevřeném a sevřeném stavu nástrojů. • Ke všem šroubům uvedeným v kusovníku chybí čísla pozic. Vyskytují se zde však i další chyby, např. - nedostatečné prokreslení šroubů; na pozici č.2 na výkresu 3. operace chybí čára, nebo šrafy; vložka mezi pozicemi 14 a 15 nástroje pro 3. operaci není opozicována; zakládací kroužek v nástroji pro 2. op. má jiný tvar v otevřeném a uzavřeném stavu nástroje; pracovní část průtlačníku ve 4. operaci nemůže mít drsnost Ra 1,6. Přes uvedené připomínky pokládám diplomovou práci Bc. Ondřeje Vališe za zdařilou a hodnotnou. Z rozsahu a úrovně jejího zpracování je zřejmý zodpovědný přístup a kvalitní odborné znalosti diplomanta.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 129721