KOUTNÝ, M. Analýza a konstrukční návrh uložení hasícího přístroje v osobních vozidlech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Hrubý, Jaroslav

Celkové hodnocení práce je výborně. Student v diplomové práci prokázal, že je schopen řešit inženýrské úkoly na vysoké úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Předložená diplomová práce splňuje ve všech bodech předepsaný rozsah a cíle zadání. Student rozčlenil jednotlivé body body/cíle zadání do příslušných kapitol diplomové práce a pečlivě je rozebral.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Student na odborné úrovni odpovídající nárokům inženýrského studia pečlivě a srozumitelně zpracoval teoretickou část diplomové práce. Práce je spíše praktického charakteru, tudíž nelze vyvodit závěr, že teoretická část je málo obsáhlá a nezohledňuje problematiku, kterou se student v diplomové práci zabývá.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Analytická část diplomové práce je zpracována na vysoké úrovni. Byl navrhnut funkční vzor upevňovacího postroje hasícího přístroje do vybraných typů osobních vozidel. Tento vzor byl i následně prakticky ověřen tahovými zkouškami jednotlivých komponent postroje, dynamickými zkouškami (vibrační stolice) a crash testy. Student prokázal, že dané problematice rozumí.
Odborná úroveň diplomové práce A Předložená diplomová práce je zpracována na kvalitní odborné úrovni, která je srozumitelná i pro do problematiky nezasvěceného čtenáře. Teoretický a praktický rozsah práce spolu vzájemně korespundují a student srozumitelně popisuje jím použité metody a dosažené výstupy.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Přínos pro praktické využití je do jisté míry diskutabilní. Je to způsobeno různými aspekty vztahujícími se k ergonomickému uspořádání interiéru vozidla a tím i k vlastnímu řešení úchytu hasícího přístroje. Každopádně lze konstatovat, že funkční vzor uchycení hasícího přístroje je možné nainstalovat do vozidla a plní svou funkci.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Práce s literaturou a citacemi je na velmi dobré úrovni. Student v diplomové práci vhodně užívá literaturu a odkazy na ni společně s přehledem použité literatury na konci diplomové práce (str. 71).
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Formální uspořádání práce je na velmi dobré úrovni stejně tak jako odborná jazyková úroveň práce. Drobné překlepy nebo delší souvětí jsou akceptovatelná s ohledem na technický aspekt předložené diplomové práce.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zdražil, Květoslav

Z rozsahu práce je zřejmé, že řešitel v době přípravy a zpracování DP důkladně pronikl do problematiky hasících přístrojů a zejména jejich uložení pro prostoru pro posádku osobního automobilu. Diplomant při řešení úkolu postupoval metodicky správně od základního a analytického rozboru použití hasicích přístrojů v automobilovém průmyslu, přes možnosti návrhu kotvení takového přístroje do vozu až po testy konečného řešení. Přihlédnuto bylo k maximálnímu zjednodušení konstrukce (použití nakupovaných dílů) též k minimalizaci nákladů na realizaci konstrukce. Po formální stránce je práce velmi pěkně provedena, přehledná úprava přispívá k dobré orientaci v textu. Jednotlivé stati jsou pravděpodobně členěny chronologicky tak, jak diplomant postupně shromažďoval informace a výsledky. Diplomová práce je sepsána pečivě, bez pravopisných chyb, drobných věcných nepřesností se v práci vyskytuje pouze minimální množství a neovlivňují zásadně celkový smysl. Oponent by ovšem uvítal poněkud jasnější přístup k vyhodnocení testů, např. formou přehledných tabulek. Trochu nešťastně působí formát písma nadpisů některých kapitol, kde je kombinováno tučné písmo s normálním – to může být způsobeno chybnou konverzí textu ze SW Word do Adobe Acrobat. Po obsahové stránce jsou jednotlivé stati zpracovány pečlivě a přiměřeně co do velikosti. Věcné chyby se vyskytují v minimálním množství a neovlivňují celkově kladné hodnocení práce. Na diagramech výsledků zkoušek je v některých případech použito logaritmické měřítko – není k tomu důvod, v tomto případě to ztěžuje orientaci. Závěrem nutno zejména ocenit komplexní rozsah práce – od obecného rozboru problematiky hasících přístrojů v osobních vozidlech, přes návrh konstrukce až po odzkoušení dvou nejlepších návrhů a implementaci těchto návrhů do několika typů vozů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití C
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 120325