MIKŠÍK, F. Nemrznoucí teplonosné kapaliny pro solární systémy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Kotlík, Josef

Předkládaná diplomová práce se zabývá změnou vlastností aditivovaných nemrznoucích teplonosných kapalin používaných v reálném solárním systému. Cílem práce bylo vyhodnotit změny antikorozního systému nemrznoucích teplonosných kapalin používaných v reálných energetických systémech, případně navrhnout technologie výroby a hodnocení nového systému na bázi propan-1,3-diolu, tento cíl byl splněn. Diplomant se ve své práci soustředil na korozní účinky, fyzikálně - mechanické parametry důležité pro provoz systému a toxicitu, přičemž využíval zejména rešeršních údajů. Základní analýza byla provedena na teplonosné kapalině Solaren (PG), používané v monitorovaném tepelném solárním systému STRC Vracov a neaditivovanou teplonosnou kapalinou na bázi PDO. Vzhledem k rozsahu a cílům předkládané práce byly zkušební metody použity relevantně. Naměřené výsledky jsou v souladu s teoretickými předpoklady. Závěry práce byly formulovány v zásadě zprávně. Praktickým důsledkem předkládané diplomové práce je možný návrh na změnu základní suroviny pro výrobu teplonosného média a zjištění,že stabilizační systém teplonosného média se měřitelným způsobem vyčerpává již prostým skladováním. V této části závěru mi chybí další možná alternativní řešení a jejich srovnání. Na základě velmi dobré a rozsáhlé rešeršní práce jsem očekával širší diskuzi a to zejména na téma strukturních a fyzikálně-chemických interakcí v systému. Možné teoretické závěry vycházející ze strukturních rozdílů PG a PDO sice přesahují rozsah diplomové práce, ale vzhledem na celkovou kvalitu DP mohli být uvedeny. Teoretické části a logickému členění předkládané diplomové práce v zásadě nelze nic vytknout. Diplomant pracoval samostatně, dokázal využít účelně poskytnutý experimentální čas. Velmi pozitivně hodnotím vytvoření funkčního vzorku aparatury pro měření fyzikálně-chemických veličin za snížených teplot. Definice použitých materiálů, formální zpracování a množství překlepů je na přijatelné úrovni. Diplomant prokázal schopnost rychlé orientace v oboru a schopnost maximálního využití nabytých teoretických znalostí. Celkově hodnotím práci - výborně - a doporučuji k obhajobě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Využívání konzultací při řešení práce A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zmrzlý, Martin

Předložená diplomová práce je zpracována velmi kvalitně, téma je aktuální a způsoby řešení směřují k zachycení klíčových charakteristik teplonosných médií v solárních systémech. Rešerše nebí pojata do hloubky základního výzkumu chemických interakcí, podává však velmi solidní technický popis sledovaných systémů. V práci je značný počet formálních chyb (popis grafů, výčet literatury, překlepy atd.) Po obsahové stránce jsem mírně postrádal přesnější charakteristiku konstrukčních materiálů, diskusi složení přípravku Solaren vyrobeného novou a starou technologií a dokončení korozních experimentů. Celkově lze vyzdvihnout značný inovační potenciál vykonané práce, která přímo vybízí k rozvinutí v rámci následující disertační práce v postgraduálním studiu, ke kterému diplomant zjevně projevuje všechny předpoklady. Je navrhováno použití nového teplonosného média, u něhož byly prokázány lepší hodnoty veličin rozhodujících pro provoz solárních systémů, než jsou hodnoty v současnosti používaných kapalin. Práci hodnotím stupněm "výborně" a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Závěry práce a jejich formulace A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 23726