DANKO, E. Optimalizační modely finančních rizik [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Popela, Pavel

Autor pracoval systematicky a téměř zcela samostatně, a to považuji za nutné vysoce ocenit. V důsledku toho, ale pak autor zvolil opatrnější až defenzivnější přístup k problematice matematických modelů a jejich softwarové implementace, a to se promítlo i do hodnocení výše.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání C Splnění cíle a rozsahu zadání lze označit za přiměřené. Autor se více soustředil na prezentaci svého kvalitativně orientovaného vhledu do studované problematiky, který široce podložil využitím celé řadu citovaných pramenů, do kterých se zjevně ponořil při prohlubování svých znalostí řešené problematiky. Jeho přístup ke zvoleným kvantitativním metodám je naproti tomu třeba považovat za významně méně ambiciózní.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem C Autor na velmi dobré a čtivé úrovni zpracoval přehledovou část týkající problematiky optimalizace investic, kde nesporně využil poznatky osvojené předchozím studiem. Základní úroveň pak autor zvolil pro zpracování části práce věnované kvantitativním přístupům, která je srozumitelná a tradičně pojatá.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C Analytická část práce je zpracována na dobré úrovni. Autor vybral užší množinu investičních příležitostí, zvolil interval pro historická data a zpracoval základní statistické charakteristiky potřebné jako vstupy pro jím vybrané modely Markowitzova typu. Zpracování vstupních dat s ohledem na jím zvolený matematický model je pak odpovídající.
Odborná úroveň diplomové práce C Odbornou úroveň práce bych označil za dobrou. Autorovo přiblížení odborné problematiky je kvalifikované a prokazuje jeho velmi dobrou orientaci v ní a schopnost vyvozovat závěry. Výpočtová část se opírá o využití Řešitele MS Excelu, který autor použil jak pro modelování, tak pro řešení. Je škoda, že autor uvedené výpočty ještě nerozšířil na úlohy zahrnující větší počty proměnných (viz např. možnosti v oblasti Forexu) a netroufl si vybrané verze Markowitzova modelu dále rozšířit a modifikovat a případně na ně navázat vícestupňovými modely.
Přínos pro praktické i teoretické využití C Matematický přínos pro praktické i teoretické využití s ohledem na zvolené modely je minimální a pouze v oblasti prezentační a výukové. Podstatnější přínos mohou mít autorovy odstavce shrnující jak jeho zkušenosti z literatury, tak některé glosy ke zpracování dat. Mohou nabídnout doplňující a inspirující pohledy zajímajícím se praktikům, kteří se věnují oblastí investic.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Ze seznamu literatury a způsobu zpracování práce je vidět, že autor byl problematikou plně zaujatý a věnoval práci s literaturou velké množství času. Prameny pak průběžně a podrobně, ač občas nekonvenčně, cituje. Určité prohřešky proti normě považuji ale s ohledem na zodpovědný přístup autora za nepodstatné.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Formální uspořádání a úpravu textu práce považuji za velmi dobré. Jazyková úroveň podporuje čtivost práce. Obrázková prezentace výsledků pak rovněž.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Cabalka, Matouš

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování D Student částečně splnil požadavky i cíle uvedené v zadání. První dvě kapitoly jsou věnovány stručnému úvodu do problematiky a houževnatému popisu pojmů z oblasti ekonomie, stručně pak pojmům z oblasti matematiky. Následuje podle mě redundantní kapitola 3, která je shrnutím cílů práce, které jsou však uvedeny již v zadání. V kapitole 4 student uvádí použité metody a jejich zdůvodnění. Kapitola 5 by si zřejmě zasloužila rozdělení do dvou kapitol, zvlášť pro výběr a analýzu aktiv a zvlášť pro model optimalizace portfolia. V práci postrádám hlubší aplikaci stochastického programování, neboť se autor spolehl pouze na nejzákladnější verzi Markowitzova modelu. Navíc je možná trochu škoda, že se autor nepokusil využít modelovacího jazyka k řešení úlohy, ale své výpočty realizoval v prostředí MS Excel. Autor jistě mohl své výpočty v MS Excel prezentovat tak přívětivě, jako prezentoval výsledky svých výpočtů, nicméně tak neučinil. Závěr práce tvoří kapitoly věnované stručné diskusi, závěru a seznamům.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce C Diplomant zvolil vhodný přístup k řešení cílů diplomové práce. Nicméně stojí za úvahu, zda by nebylo vhodné investovat větší úsilí do propojenosti jednotlivých kapitol a v nich uvedených pojmů, čímž by autor vzbudil dojem z větší ucelenosti práce. V práci také postrádám alespoň stručnou analýzu výhod a nevýhod Markowitzova modelu.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody D Práce je zpracována na dobré úrovni. Autor sestavil dva základní modely pro optimální alokaci zdrojů, které následně použil na jím vybraná historická vstupní data a nastavené parametry. Stojí však za zmínku, že autor uvízl v mělkých vodách stochastického programování, neboť se spolehl na základní verzi modelu, a veškeré své výpočty založil na minimalistických historických datech. Pokud by se autorovi povedlo výpočty založit na širším datovém souboru, práce by působila propracovanějším dojmem. Nedostatkem práce, byť ne tak markantním, je zároveň nevyužití některého z množství různých modelovacích jazyků a nástrojů, jak bylo slíbeno v zadání.
Obtížnost a správnost řešení D Práce působí poměrně heterogenním dojmem. Autor v úvodu uvádí mnoho ekonomických pojmů, které dále využívá jen minimálně nebo vůbec, zatímco v matematických částech práce je velice stručný. Otázkou u výpočetní části zůstává, zda nezbyl čas na zajímavější stochastické modely, nebo zda diplomant méně aktivně konzultoval se svým školitelem. Příliš pozitivně nepůsobí ani minimalistická data, na která autor aplikoval své výpočty, ale ani práce s literaturou, kde se autor nedržel zřejmě žádných fungujících norem pro citování. Navíc některé zdroje uvedené v seznamu literatury autor v textu nikde necitoval (např. (Hodnett, 2012)).
Přínos pro praktické i teoretické využití C Finanční rizika byla, jsou a budou aktuálním tématem. Snaha o nalezení investiční strategie s maximálním výnosem při minimálních rizicích bude vždy nedílnou součástí práce každého rozumného investora. Vzhledem k tématu je jistě škoda, že vstupní data jsou poněkud stručnějšího charakteru, což nijak nesnižuje autorův přínos.
Odborná jazyková úroveň C Autor průběžně a systematicky seznámil čtenáře s ekonomickými pojmy, naproti tomu působí možná trochu nevyváženě, že u matematických pojmů tak systematický nebyl.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky C Z hlediska grafické stránky nemám žádné výhrady. Grafy jsou přehledné a dobře označené. Naproti tomu mám u písemné stránky práce několik výhrad, zejména nekonzistentní odrážkování, zápis matematických modelů (čárky za omezeními), číslování rovnic a nerovnic. Tyto a další nedostatky alespoň z části kompenzuje autor přehlednou prezentací řešení v kapitole 5.
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 121412