JUREČKOVÁ, Z. Charakterizace odrůd minoritního ovoce z hlediska využití v potravinářském průmyslu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Diviš, Pavel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vítová, Eva

Oponentský posudok dizertačnej práce Téma: Charakterizace odrůd minoritního ovoce zhlediska využití v potravinářském průmyslu Doktorand: Ing. Zuzana Jurečková Oponent: prof. Ing. Jozef Golian, Dr. Katedra hygieny a bezpečnosti potravín, FBP SPU Nitra Školiteľ: doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. a) aktuálnosť témy dizertačnej práce, Téma dizertačnej práce je aktuálna a to tak z hľadiska teoretických ale predovšetkým praktických prínosov. Minoritné druhy ovocia predstavujú významný zdroj biologicky aktívnych látok, ktorých využitie v potravinárskom priemysle má veľký potenciál. Zároveň predstavuje možnosť jeho využitia pre konzervárenský priemysel resp. ako ochucujúca zložka napr. do jogurtov alebo iných výrobkov. Umožňuje tiež zvyšovať pestovateľské plochy tak, aby boli domáci spracovatelia zásobovaný domácou produkciou. b) splnenie cieľov dizertačnej práce Autorka stanovené ciele dizertačnej práce splnila. Získala a spracovala celý rad originálnych výsledkov, ktorú budú slúžiť nielen pre inšpirácie pre ďalší výskum ale aj pre spracovateľov, potravinárske firmy, resp. súkromné firmy. Vyzdvihujem technickú, organizačnú, analytickú ako aj vyhodnocovaciu stránku práce. c) hodnotenie postupu riešenia problému a výsledkov dizertačnej práce a konkrétny prínos doktoranda, Autorka v kapitole 4 podrobne popísala laboratórne vybavenie a postup analýz vrátane prístrojového vybavenia, spôsob odberu vzoriek a postup vzorkovania zbieraného ovocia. Oceňujem aj uvedenie priemerných teplôt počas sledovaného obdobia. Celkovo bolo sledovaných 6 odrôd bielych ríbezlí, 11 odrôd červených ríbezlí, 12 odrôd čiernych ríbezlí, 5 odrôd zelených egrešov, 4 odrody žltých egrešov a 9 odrôd červených egrešov. Autorka taktiež podrobne popísala validáciu analytických metód stanovenia sacharidov. Ostatné použité metódy sú taktiež podrobne popísané od prípravy vzoriek až po stanovenie jednotlivých analytov, pričom cituje aj príslušné normy, podľa ktorých postupovala. Popis jednotlivých metodík svedčí o náročnosti tak časovej ako aj fyzickej pre získanie relevantných výsledkov. Kapitola výsledky je adekvátna počtu analyzovaných vzoriek a je napísaná na 118 stranách. Obsahuje viac ako 100 grafov vyjadrujúcich sledované parametre. Aj tu je potrebné oceniť, že autorka na začiatku vykonala validáciu analytických metód pre stanovenie sacharidov, vybraných minerálnych látok a zadefinovala parametre ako sú linearita, presnosť, opakovateľnosť metódy a správnosť. Pri štatistickom spracovaní autorka využila Tukeyho test pre mnohonásobné porovnávanie. Pri jednotlivých vzorkách boli spracované a graficky vyjadrené parametre ako výťažnosť šťavy, pH šťavy, obsah celkovej sušiny, rozpustná sušina, titračná kyslosť, formolové číslo, redukujúce sacharidy, obsah D-glukózy, D-fruktózy, obsah sacharózy, obsah fenolických látok, anthokyanových farbív, vitamínu C, antioxidačnej kapacity, sodíka, draslíka, vápnika, horčíka, fosforu, železa, zinku, medi, mangánu. d) význam pre prax alebo rozvoj vedného odboru, Predkladaná dizertačná práca bola spracovaná z problematiky využitia ríbezlí a egreša v potravinárskom priemysle, ktorá je náročná predovšetkým na technickú zručnosť, schopnosť priamej praktickej aplikácie, výber vhodných metód ale aj na dodržiavanie metodických postupov v laboratóriu. Možno konštatovať, že po technickej a odbornej stránke autorka zvládla problematiku, orientácia na vedecké prínosy a prínosy práce pre prax boli veľmi dobre využité. V práci boli využité viaceré metodické postupy, vysoká je využiteľnosť výsledkov v praxi a je základom pre riešenie problematiky podobného charakteru. Nenašiel som informáciu či bola dizertačná práca vypracovaná v rámci nejakého projektu, resp. v rámci spolupráce s praxou. Za významný prínos považujem aj spoluautorstvo na úžitkovom vzore výroby kombinovaného nápoja na báze vína a ovocnej šťavy. e) formálna úprava dizertačnej práce a jej jazyková úroveň Formálna úroveň dizertačnej práce je na požadovanej úrovni. Dizertačná práca je napísaná prehľadným a zodpovedajúcim štýlom s minimom a chýb a preklepov. Obrázky jednotlivých odrôd ríbezlí a egreša sú zreteľné a jasné. Grafické vyjadrenie výsledkov má požadovanú rozlíšiteľnosť a zodpovedajúci vypovedaciu hodnotu. Celkovo bolo v práci spracovaných 156 grafov z dosiahnutých výsledkov. f) splnenie požiadaviek podľa platnej legislatívy Záver Dizertačná práca nielen spĺňa ale aj prekračuje stanovený rozsah a má značný vedecký prínos a prínos pre prax. Autorka práce získané výsledky publikovala na konferenciách a vo vedeckých časopisoch, ktoré sú uvedené aj na konci práce. Na základe uvedeného odporúčam prácu k obhajobe a po je jej obhájení odporúčam udeliť Ing. Zuzane Jurečkovej akademický titul Ph.D. v doktorandskom študijnom programe Chemie a technologie potravin. V Nitre, 5.3.2021 prof. Ing. Jozef Golian, Dr.,

Navrhovaná známka

Golian, Jozef

Oponentský posudok dizertačnej práce Téma: Charakterizace odrůd minoritního ovoce zhlediska využití v potravinářském průmyslu Doktorand: Ing. Zuzana Jurečková Oponent: prof. Ing. Jozef Golian, Dr. Katedra hygieny a bezpečnosti potravín, FBP SPU Nitra Školiteľ: doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. a) aktuálnosť témy dizertačnej práce, Téma dizertačnej práce je aktuálna a to tak z hľadiska teoretických ale predovšetkým praktických prínosov. Minoritné druhy ovocia predstavujú významný zdroj biologicky aktívnych látok, ktorých využitie v potravinárskom priemysle má veľký potenciál. Zároveň predstavuje možnosť jeho využitia pre konzervárenský priemysel resp. ako ochucujúca zložka napr. do jogurtov alebo iných výrobkov. Umožňuje tiež zvyšovať pestovateľské plochy tak, aby boli domáci spracovatelia zásobovaný domácou produkciou. b) splnenie cieľov dizertačnej práce Autorka stanovené ciele dizertačnej práce splnila. Získala a spracovala celý rad originálnych výsledkov, ktorú budú slúžiť nielen pre inšpirácie pre ďalší výskum ale aj pre spracovateľov, potravinárske firmy, resp. súkromné firmy. Vyzdvihujem technickú, organizačnú, analytickú ako aj vyhodnocovaciu stránku práce. c) hodnotenie postupu riešenia problému a výsledkov dizertačnej práce a konkrétny prínos doktoranda, Autorka v kapitole 4 podrobne popísala laboratórne vybavenie a postup analýz vrátane prístrojového vybavenia, spôsob odberu vzoriek a postup vzorkovania zbieraného ovocia. Oceňujem aj uvedenie priemerných teplôt počas sledovaného obdobia. Celkovo bolo sledovaných 6 odrôd bielych ríbezlí, 11 odrôd červených ríbezlí, 12 odrôd čiernych ríbezlí, 5 odrôd zelených egrešov, 4 odrody žltých egrešov a 9 odrôd červených egrešov. Autorka taktiež podrobne popísala validáciu analytických metód stanovenia sacharidov. Ostatné použité metódy sú taktiež podrobne popísané od prípravy vzoriek až po stanovenie jednotlivých analytov, pričom cituje aj príslušné normy, podľa ktorých postupovala. Popis jednotlivých metodík svedčí o náročnosti tak časovej ako aj fyzickej pre získanie relevantných výsledkov. Kapitola výsledky je adekvátna počtu analyzovaných vzoriek a je napísaná na 118 stranách. Obsahuje viac ako 100 grafov vyjadrujúcich sledované parametre. Aj tu je potrebné oceniť, že autorka na začiatku vykonala validáciu analytických metód pre stanovenie sacharidov, vybraných minerálnych látok a zadefinovala parametre ako sú linearita, presnosť, opakovateľnosť metódy a správnosť. Pri štatistickom spracovaní autorka využila Tukeyho test pre mnohonásobné porovnávanie. Pri jednotlivých vzorkách boli spracované a graficky vyjadrené parametre ako výťažnosť šťavy, pH šťavy, obsah celkovej sušiny, rozpustná sušina, titračná kyslosť, formolové číslo, redukujúce sacharidy, obsah D-glukózy, D-fruktózy, obsah sacharózy, obsah fenolických látok, anthokyanových farbív, vitamínu C, antioxidačnej kapacity, sodíka, draslíka, vápnika, horčíka, fosforu, železa, zinku, medi, mangánu. d) význam pre prax alebo rozvoj vedného odboru, Predkladaná dizertačná práca bola spracovaná z problematiky využitia ríbezlí a egreša v potravinárskom priemysle, ktorá je náročná predovšetkým na technickú zručnosť, schopnosť priamej praktickej aplikácie, výber vhodných metód ale aj na dodržiavanie metodických postupov v laboratóriu. Možno konštatovať, že po technickej a odbornej stránke autorka zvládla problematiku, orientácia na vedecké prínosy a prínosy práce pre prax boli veľmi dobre využité. V práci boli využité viaceré metodické postupy, vysoká je využiteľnosť výsledkov v praxi a je základom pre riešenie problematiky podobného charakteru. Nenašiel som informáciu či bola dizertačná práca vypracovaná v rámci nejakého projektu, resp. v rámci spolupráce s praxou. Za významný prínos považujem aj spoluautorstvo na úžitkovom vzore výroby kombinovaného nápoja na báze vína a ovocnej šťavy. e) formálna úprava dizertačnej práce a jej jazyková úroveň Formálna úroveň dizertačnej práce je na požadovanej úrovni. Dizertačná práca je napísaná prehľadným a zodpovedajúcim štýlom s minimom a chýb a preklepov. Obrázky jednotlivých odrôd ríbezlí a egreša sú zreteľné a jasné. Grafické vyjadrenie výsledkov má požadovanú rozlíšiteľnosť a zodpovedajúci vypovedaciu hodnotu. Celkovo bolo v práci spracovaných 156 grafov z dosiahnutých výsledkov. f) splnenie požiadaviek podľa platnej legislatívy Záver Dizertačná práca nielen spĺňa ale aj prekračuje stanovený rozsah a má značný vedecký prínos a prínos pre prax. Autorka práce získané výsledky publikovala na konferenciách a vo vedeckých časopisoch, ktoré sú uvedené aj na konci práce. Na základe uvedeného odporúčam prácu k obhajobe a po je jej obhájení odporúčam udeliť Ing. Zuzane Jurečkovej akademický titul Ph.D. v doktorandskom študijnom programe Chemie a technologie potravin. V Nitre, 5.3.2021 prof. Ing. Jozef Golian, Dr.,

Navrhovaná známka

Otázky

eVSKP id 131794