VELÍSEK, M. Studium degradace MIS struktur v důsledku difuze iontů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Grmela, Lubomír

Ing. Martin Velísek zahájil doktorské studium na Ústavu fyziky v akademickém roce 2013/14 na oboru Fyzikální elektronika a nanotechnologie v prezenční formě studia jako absolvent FEKT VUT v Brně, po třech letech pokračoval jako doktorand v kombinované formě. Jeho téma navazovalo na pokračující výzkum optoelektronických součástek a jejich nedestruktivní testování a spolehlivost, což patří k hlavním směrům výzkumu a vývoje na Ústavu fyziky FEKT VUT v Brně. Obsahem předložené práce disertační práci řeší problematiku degradace zbytkového proudu, ke které dochází u tantalových kondenzátorů při zvýšené teplotě a napětích až do jmenovitého napětí. Výchozí experiment zahrnuje charakterizaci vzorků, které umožňují analyzovat změnu mechanismu vedení proudu vlivem degradace izolační vrstvy v důsledku difúze iontů. V důsledku zrychleného stárnutí při teplotě v rozsahu 350 – 400 K a napětí od 10 V po jmenovité napětí Un = 35 V dochází ke změně zbytkového proudu. Zbytkový proud zpočátku klesá nebo je konstantní v důsledku zaplňování oxidových vakancí v příměsném pásu izolantu atomy kyslíku z burelové katody. Po době asi 10 h začne docházet k systematickému narůstání zbytkového proudu. Tuto závislost proudu na čase lze vyjádřit exponenciální funkcí, která závisí na odmocnině z času. Časová konstanta vychází v rozsahu 104 až 105 s. Protože degradační proces je způsoben převážně difúzí iontů, je tento proces částečně vratný. Ing Velísek se studiu věnoval systematicky, v průběhu dvou let vykonal v termínu všechny předepsané odborné zkoušek doktorského studia a složil Státní doktorskou zkoušku na oboru Fyzikální elektronika a nanotechnologie v roce 2015. Předložil velmi dobře vypracované teze obsahu vlastní závěrečné práce, kterou předkládá k obhajobě. Při zpracování tématu disertace Ing. Velísek prokázal schopnosti nalézat jak teoretická řešení zejména algoritmy pro výpočty potřebných veličin, tak i praktické technické řešení, jakým bylo uvedení do zprovoznění několika experimentálních pracovišť. Velmi rychle se orientoval ve studované oblasti, osvojil si přístupy k experimentům, které jsou pro ověření teoretických závěrů nezbytné. Během doktorského studia se Ing. Velísek věnoval systematicky své vlastní výzkumné práci. Je autorem 2 mezinárodním konferenčních příspěvků a 1 impaktovaného článku, čímž splnil požadavky kladené na doktorandy. Vytčené cíle disertační práce Ing. Velísek splnil. Prokázal schopnosti řešit náročné vědecké problémy, inovoval experimentální metody přímo využitelné v technologickém procesu. Doporučuji postoupit disertační práci Ing. Martina Velíska k obhajobě.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Nešpůrek,, Stanislav

viz pdf

Navrhovaná známka

Hájek, Karel

viz pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 131782