GOLOVKOVA, N. Návrh protiopatření k útokům na konektivitu vozů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Gerlich, Tomáš

Práce se zabývá modelováním kybernetických hrozeb na konektivní automobily. Studentka průběžně prezentovala dosažené výsledky. V práci jsou popsány hrozby, kterým je vozidlo vystaveno a způsoby, jak jim zabránit. Práce obsahuje větší množství typografických a formálních chyb, které snižují kvalitu práce. Práce s literaturou je na dostatečné úrovni, ale mohlo být použito více odborné literatury. V práci je popsána práce s modelovacím nástrojem, bohužel obrázky modelovacího nástroje jsou nečitelné a snižují pochopení celé práce. Pro vetší přehlednost jsou v práci popsány a zobrazeny dílčí částí modelu. Celý model je dostupný pouze v elektronické příloze. Vzhledem k daným problémům hodnotím práci B/ 88 bodů. Posudek konzultanta: Slečna Golovkové práci vypracovala samostatně, průběžně konzultovala problémy i prezentovala dílčí výstupy práce. Popis architektury dnešních konektivních vozů, kybernetických hrozeb a příklady útoků ukazují aktuální výzvy, kterým čelí automobilový průmysl v oblasti kybernetické bezpečnosti vozů. Návrh šablony pro vybrané hrozby v nástroji Microsoft Threat Modeller ukazuje přístup, jakým je možné rozšířit obecný nástroj pro analýzu kybernetických hrozeb o hrozby pro moderní automobily a použít ho pro analýzu rizik, která bude do budoucna v Evropské unii povinná pro výrobce osobních automobilů. S vypracovanou prací jsem spokojen.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Posudek oponenta

Číka, Petr

Diplomová práce Bc. Golokovové je rozdělena do 4 kapitol a obsahuje od úvodu po závěr 39 stran. Kapitola 1 se věnuje konektivitě vozidel, kapitoly 2 a 3 se věnují modelování hrozeb a nástroji k tomu určenými, poslední kapitola se věnuje vlastní realizací modelování hrozeb. Po technické stránce je možné konstatovat, že studentka splnila zadání na dobré úrovni, celkový dojem z práce však velmi snižuje špatná čitelnost textu V práci je velké množství typografických i slohových chyb, mnohdy věty ani obsah nedávají smysl. Jako příklad uvádím kapitolu 1.2.1 – Řízení převodovky, kde jsem se o řízení převodovky nedočetl téměř nic, nebo například 1.2.3 Ovládání těla apod. Z udevednéh důvodu práci navrhuji hodnotit stupněm B/80 bodů.

Navrhovaná známka
B
Body
80

eVSKP id 133428