DRYML, T. Zvýšení dojezdu vozidla s alternativním pohonem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Navrátil, Václav

Bakalářská práce se zabývá zvýšením dojezdu vozidla s alternativním pohonem, tzv. pneumobilu. Cílem bylo najít parametry pneumatického obvodu, jejichž přesnějším nastavením by došlo k maximalizaci dojezdu vozidla. Rešeršní část práce je logicky strukturována. Nejdřív jsou popsány obecné vlastnosti stlačeného vzduchu, následuje obecný popis pneumatického okruhu a v závěru rešerše je popsán současný stav okruhu na pneumobilu a zároveň jsou popsány způsoby, jak je možné teoreticky snížit spotřebu vzduchu. Ocenil bych větší různorodost zdrojů pro rešerši, ale i tak jde dle mého názoru dostatečná. Na základě rešerše byly jako zásadní parametry, kterými lze ovlivnit dojezd vozidla, definovány stupeň plnění a pracovní tlak ve válci. V kapitole "Materiál a metody" je podrobně navržen výpočet a jeho experimentální ověření. Kapitola "Výsledky" může na první pohled působit stručně, avšak tento fakt je vynahrazen v kapitole "Diskuze", která je na poměry bakalářské práce obsáhlá. Na Tomášovi oceňuji jeho komunikativnost a viditelnou snahu dovést práci do zdárného konce. V průběhu práce byl iniciativní a pomáhal ve svém volném čase se zprovozněním vozu, aby bylo možné vůbec testovat. Lze konstatovat, že vytyčených cílů bylo dosaženo a práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a proto ji doporučuji k obhajobě s hodnocením B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ranuša, Matúš

Bakalárska práca splňuje požiadavky a rešpektuje ciele dané zadaním a zároveň poskytuje cenné informácie k ďalšiemu vývoju monopostov v súťažnej kategórii long distance. Rešeršná časť je spracovaná prehľadne, aj keď mám výhrady k potrebnosti niektorých podkapitol, ako je prehľad používaných kompresorov prípadne prvkov na úpravu či filtráciu vzduchu, ktoré v pneumatickom okruhu vozidla nemajú zaradenie tak ako je aj spomínané v analýze problému a cieli práce. Zároveň sa v práci nachádzajú viaceré nepresnosti v súvislosti s izochorickým dejom, prípadne pri popise akumulácie vzduchu pomocou pneumatických obvodov, či výhodách pneumatického systému voči hydraulickému. Aj napriek týmto chybám je výpočtová časť spracovaná jasne a prehľadne a správne popisuje závodný mód vozidla. Prednosťou tejto práce je hlavne fakt že získané teoretické predpoklady boli následne aplikované na samotné vozidlo a overené experimentálne s uspokojivou zhodou. Zároveň by som do práce doplnil percentuálnu odchýlku teoretických výpočtov od experimentálnych dát, ktorú som v práci nenašiel. Taktiež by som doplnil pneumatickú schému celého obvodu pretože konkrétne použité prvky a ich presné zapojenie môže celkové výpočty značne ovplyvniť. Celkovo hodnotím prácu kladne a považujem ju ako prínosnú pre tým do budúcich závodov, kde sa na základe analýz a navrhovaných zmien môžeme posunúť vozidlo v priečkach umiestnenia. Hodnotenie B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 132333