KOVÁČ, S. Aplikace termoelektrických generátorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Máša, Vítězslav

Bakalářská práce pana Kováče mapuje praktické možnosti termoelektrických generátorů (TEG). K tématu je dostupné bohaté množství zdrojů, které autorovi poskytly solidní základ pro teoretický úvod. Oceňuji jeho schopnost zorientovat se v problematice a stanovit si metodiku práce tak, aby dosáhl vytyčených cílů. Předností práce je její zaměření na praktickou aplikaci termoelektrického generátoru u konkrétní mikroturbíny, která je nainstalována v Laboratoři energeticky náročných procesů v NETME Centre. Samotný návrh systému provedl student částečně sám (celková koncepce sestavy a výběr komponent) a částečně s podporou pracovníků výše zmíněné laboratoře (návrh úprav na spalinovodu a podpora výpočtů). Obsahově je předložená práce vyvážená, logicky vhodně uspořádaná a koresponduje v plném rozsahu se svým zadáním. Samotný návrh mohl zahrnovat ucelenější ekonomické hodnocení integrace. Předložena byla jenom cena samotné TEG sestavy. Slabinou práce je její formální stránka a gramatika. Chyby jsou i ve formátování referencí v seznamu literatury. Student přitom zahájil práci včas a byl aktivní v průběžné konzultační činnosti. Měl tedy dost času také na kontrolu své práce a je škoda, že jí lépe nedotáhl. Formální nedostatky ovšem nesnižují srozumitelnost a dobrou kvalitu práce. Autor prokázal svoji schopnost samostatné tvůrčí práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Konečná, Eva

Bakalářská práce se věnuje problematice termoelektrických generátorů. Autor provedl rešerši jednotlivých principů termoelektrické přeměny, faktorů ovlivňujících proces a případových studií aplikací generátorů. Získané informace následně využil pro výběr vhodného zařízení pro využití odpadního tepla spalin plynové mikroturbíny pro výrobu elektrické energie, a vyhodnotil vhodnost použití. Práce má logickou strukturu, kdy autor postupuje od základních principů k samotnému návrhu aplikace. Zadané cíle byly z velké většiny splněny, u bodu 2 a 3 mohly být získané poznatky lépe shrnuty, aby je čtenář neluštil z náznaků. Celkovou kvalitu práce však výrazně sráží její nízká grafická úroveň, nedodržení některých formálních náležitostí a špatná práce se zdroji, resp. citacemi. Především se jedná o špatný zápis jednotek a rovnic, velké množství překlepů nebo chybějící interpunkce. Rovněž se autor dopustil faktických chyb v podobě špatných jednotek u několika veličin. V některých kapitolách není jasné, zda jde o vlastní poznatky autora nebo zde chybí citace. Celkově mohl být kladen důraz na lepší formulaci vlastních závěrů. Z tohoto důvodu hodnotím práci celkově za D a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 132798