KREJČÍ, L. Identifikace zdrojů rizik průmyslových pecí - elektrické obloukové pece [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Kotek, Luboš

Student zpracoval bakalářskou práci na významné téma identifikace zdrojů rizik průmyslových pecí - elektrické obloukové pece. Při plnění cílů pracoval samostatně a prokázal schopnost řešení úloh v oblasti technické bezpečnosti. Velmi rád bych také vyzvedl jeho schopnost uspořádat dosažené výsledky do logických celků. Na dobré úrovni byla také práce s odbornou literaturou i při ztížených epidemických podmínkách. Student naplnil všechny cíle a proto hodnotím jeho práci známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Rozehnalová, Jana

Práci student vypracoval velmi pěkně, obzvlášť část věnovaná rešerši problematiky je vypracována velmi komplexně a dobré úrovni. V práce lze najít pár věcí, které lze připomínkovat, ale tyto nemají daleký vliv na celkovou úroveň práce. Jedná se kupříkladu o práci s normami, kdy bakalář zmiňuje v práci další možnosti nástrojů využívaných pro identifikaci a řešení rizik, ovšem na straně 44 má uvedeny analýzy ETA a FTA, přičemž mohl uvést příslušných norem (ČSN EN 62502:2011 a ČSN EN 61025:2007). Další o něco zásadnější výtku v oblasti používání norem je neuvádění celého označení normy včetně. Nejvíce markantní je to v závěru práce, kde je uvedeno pouze "norma 12100", což může být poněkud zavádějící. Neboť se může jednat o normu ČSN EN ISO 12100:2011 či ČSN EN 12100:1998. Na straně 47, 48, 50, 53 nejsou uvedeny zdroje obrázků. Čitatel by možná ocenil větší přehlednost tabulek, popisů a číslování (viz. tabulka 4.). Přes výtky doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 131949