MAKOVIČKOVÁ, L. Early Warning System pro zaznamenání výpadků z montážní linky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Maradová, Karla

Práce se věnovala Early Warning Sytemu pro zaznamenání výpadků z montážní linky a odpovídá zadání. Práci považuji pro praxi přínosnou, ale bylo by vhodné práci doplnit o metodiku jak provádět vizualizaci v aplikaci Power BI. Práce je logicky rozdělena na úvod, hlavní kapitoly a závěr. Po formální stránce je hodnocená práce zpracována na požadované úrovni s minimem stylistických chyb. Studentka při zpracování práce vychází jak z doporučené literatury, tak z literatur zahraničních autorů a firemní dokumentace. V teoretické části studentka provedla rešerše, ale v praktické části není dostatečně popsané statistické vyhodnocení výpadků. Dále chybí statistický popis grafu. Práce jako celek není zcela zdařilá, ale v praxi by mohla být využitá v případě, že by studentka popsala jak Power Bi funguje a vyhodnocuje data. Studentka si nevhodně rozvrhla dobu na zpracování, proto práce nemůže být lépe hodnocena.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Zuth, Daniel

Práce se zabývá systémem EWS (Early Warning System) pro konkrétní případ produktů na výrobní lince v konkrétním závodě. Výsledkem měla být statistická analýza a grafická vizualizace získaných dat. Praktický výstup studentky je velmi stručně popsaný (necelých 6 řádků) v kapitole 3.3.1 s následnými grafy, které jsou anonymizovány a tudíž není jasné co grafy zobrazují, tzn. není jasné o jaké statistické ukazatele se jedná, jak byly vytvořeny, kde jsou vyhodnocovány, odkud jsou data čerpána a podobně. Není popsáno jak a kdo vlastně vizualizaci vytvořil, protože je použito množné číslo "Díky vizualizaci v systému Power BI jsme získali statistické vyhodnocení". Práce podrobně popisuje pro práci nedůležité podrobnosti, které jsou ze zřejmých důvodu anonymizovány, ale nepopisuje naopak důležité informace, týkající se tvorby zpracování dat a tím balancuje na hrané splnění cílů práce za F. Proto důrazně doporučuji, aby studentka při obhajobě jasně a konkrétně specifikovala její díl práce oproti podílu firemního týmu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 132681