JAVORSKÝ, S. Design soustavy pro čištění potrubí v panelových domech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Štigler, Jaroslav

Bakalářská práce je zpracována přehledně a poctivě. Oceňuji otevřený přístup studenta k designovému řešení a pružné reakce na průběžné nové poznatky a požadavky. Kvalita jednotlivých částí práce a jejich přímá ideová návaznost pomáhá eliminaci chyb a výsledky práce jsou díky tomu postaveny na pevných základech. Analytická část práce komplexně představuje současnou situaci na trhu, ovšem často obsahuje abstraktní či neurčité výrazy. Analýza problému svou stručností a jednoduchostí tvoří vhodné ideové propojení mezi analytickou částí a vlastním řešením. Tvarové řešení je inspirováno současnými produkty, ale i tak jasně splňuje vytyčené inovační cíle a přináší nové pohledy. Logické začlenění úložných prostor a pečlivé zpracování konstrukce jednotlivých úchopů pro různé typy manipulace patří mezi silné stránky práce. Slabinu lze najít v určité nesourodosti vnější konstrukce a samotného těla stroje. V práci chybí alespoň schematické představení stroje včetně hřídele a kartáče pro lepší představu o kompletní čistící soustavě. Práce velmi dobře popisuje samotné kroky jednotlivých řešení, často ale chybí popis motivace a důvody, které k těmto krokům vedly. Bakalářská práce splňuje všechny body zadání a přináší originální řešení v oblasti designu soustavy pro čištění potrubí v panelových domech.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Řezníček, Svatopluk

Celkové pojetí soustavy pro čištění potrubí v panelových domech jako samostatného objektu je tvarově a funkčně snadno čitelné, opticky robustní, přesto se tvarová kultivace zdá být příliš rozdělenou, jmenovitě objem základní hmoty stroje vůči vnější trubkové konstrukci. Vzhledem k časté manipulaci se strojem, vykazuje kovová konstrukce rezervy k potřebám manipulace, ochrany samotného stroje před nárazy a poškozením o okolní prostředí a dále postrádá ergonomicky dostupnější zvedání z klidové polohy do přepravní. Absence horního madla u panelu ovládacích prvků, užito madla spodního. Rovněž s příliš drobnými použitými chránícími prvky se konstrukce stává málo odolnou proti povrchovému opotřebení na styčných plochách s povrchy i při úchopech rukou. Vyvstává též dotaz, zda-li se shoduje hmotnostní těžiště vnitřního rozmístění technických prvků s těžištěm v přepravní poloze, tedy vůči ose kol v opačné části stroje a následně zdviháním nezbytně nutné hmotnosti. Barevnost, tvarování prostoru okolo výstupu převodovky, variabilita poloh stroje, přehlednost ovládacího panelu jsou kladnými stránkami návrhu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 132875