ŠESTÁK, S. Nástřiky na vysokopevnostní oceli metodou cold spray [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Řehořek, Lukáš

Student během tvorby bakalářské práce projevil samostatnost v získávání a studiu dostupné literatury a značnou dávku pečlivosti při přípravě vzorků. Rešeršní část práce je zpracována kvalitně a student shrnul přehledně množství informací dostupných zejména v cizojazyčné literatuře. Velmi kladně hodnotím komplexnost části, která se věnuje různým vlivům na kvalitu nástřiku. Student tuto důležitou část velmi dobře zvládl a je zde patrné pochopení problematiky. Pro experiment byly naneseny dva nástřiky na substrát tvořený destičkou z bainitické oceli. Z této části práce je patrné, že se student nad problémy logicky rozmýšlel a většinu experimentů řešil samostatně. Rozbor výsledků je proveden pečlivě a s rozmyslem. Z důvodu vládních restrikcí však nebylo možné provést více plánovaných experimentů na více substrátech. Nicméně i tak je rozsah práce dostatečný a blíží se diplomové práci. Práce je na vysoké úrovni bez větších stylistických či pravopisných nedostatků, a jako celek ji hodnotím na výbornou a schopnou obhajoby.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Čupera, Jan

Předložená bakalářská práce „Nástřiky na vysokopevnostní oceli metodou cold spray“ je vypracovaná v rozsahu 82 stran. Práce je přehledně řazena a je rozčleněna do velmi podrobné rešeršní části a dobře vypracované experimentální části. V rešeršní části je popisována metoda cold spray a druhy ocelí včetně jejich vlastností. Objem použité literatury je obsáhlý a zahrnuje převážně anglicky psanou literaturu. Experimentální část je zaměřena na výrobu dvou různých povlaků na rozdílných substrátech a jejich následnou analýzu, která zahrnovala z převážné části obrazovou analýzu adheze a koheze povlaků, analýzu porozity a měření mikrotvrdosti. K vyhodnocení struktury bylo použito jak světelného, tak rastrovacího elektronového mikroskopu. Student práci ukončil závěrem, ve kterém shrnul svoje poznatky a navrhl další možné směřování experimentů. Studentovi se dají vytknout pouze drobnosti, jako třeba chybějící jednotky u popisů členů rovnic (str. 12 a 13), špatné zaokrouhlování při zápisu střední hodnoty a směrodatné odchylky (např. str. 69-75) nebo, že v práci není uveden popis použitých mikroskopů. Práce jako celek je vypracovaná dobře jak po jazykové, tak informační stránce. Ze stylizace je patrná pečlivost při zpracování tématu a schopnost orientovat se v literatuře. Danou práci hodnotím jako přínosnou a vhodnou k obhajobě. Práci hodnotím celkovou známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 132905