DVOŘÁČEK, J. Možnosti využití studené kinetické depozice (Cold Spray) ve vojenských aplikacích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Řehořek, Lukáš

Student během tvorby bakalářské práce projevil samostatnost v získávání a studiu dostupné literatury. Při přípravě vzorku v metalografické laboratoři postupoval s jistou dávkou zručnosti. Rešeršní část práce je zpracována v dostatečném rozsahu pro daný typ práce a student shrnul přehledně množství informací týkajících se možnosti využití technologie cold spray pro opravy techniky a rozvinul teorii využití také pro výrobu balistické ochrany. V textu se však najdou formální i stylistické nedostatky. Některé chyby pravděpodobně vychází z nesprávného překladu z cizojazyčné literatury a někdy jsou na daném místě použité termíny nevhodné. Pro experiment byl vybrán vzorek korundové desky s nástřikem tvořeným hliníkem. Tato část je rozdělena přehledně a srozumitelně. Oceňuji, že si student dokázal samostatně zajistit některé analýzy, na které již nebyl na UMVI prostor. Jedná se zejména o SEM a EDX analýzy. V této části práce se zřídka objevují nepodstatné informace (čas řezání na pile apod.), ale celkové je experimentální část práce dostačující. Práce je na dobré úrovni, bohužel vetší koncentrace stylistických a formálních nedostatků nedovolí práci hodnotit lépe než známkou uspokojivě. Celkově je práce schopna obhajoby.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Štěpánek, Roman

Předložená práce pana Jana Dvořáčka se zabývá možnostmi využití studené kinetické depozice ve vojenských aplikacích. Autor v teoretické části popisuje samotnou metodu a zmiňuje některé její využití v praxi, a nakonec popisuje principy balistické ochrany. V následující části je popsán samotný experiment a jeho výsledky. Práce obsahuje mnoho drobných i významnějších nedostatků, z nichž některé mohly vzniknout nepřesným překladem, ale mnohé další pouze autorovou nepozorností a nedostatečnou kontrolou. Namátkou např. poněkud nelogické umístění teorie balistické ochrany v kapitole věnující se aplikaci metody studené kinetické depozice, nekonzistence v pojmech (CZK/Kč), nelogická slovní spojení („úspory v jednotkách sta milionů korun“) a i vyložené faktické chyby (drak leteckého motoru). Samotný experiment je na první pohled velmi krátký, pracuje pouze s jedním vzorkem a obsahuje velké množství nepodstatných nebo nepřesných informací (tvrdost materiálů v Mohsově stupnici, průměr použitého řezného kotouče, atd.) a celkově působí uspěchaně a nedokončeně. Autor prakticky nehodnotí soudržnost nástřiku a substrátu, která je při dané problematice stěžejní. Jistá nekonzistence se vyskytuje i u citované literatury. V neposlední řadě ubírají práci na kvalitě také přítomné gramatické, mluvnické i typografické chyby. Celkově není úroveň práce příliš vysoká, avšak do jisté míry může sloužit jako výchozí bod pro další experimenty týkající se dané problematiky. Práce rozsahem splňuje požadavky a bylo převážně dosaženo vytyčených cílů, proto ji doporučuji k obhajobě s celkovou známkou D.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 132906